Velkommen som kursleder i TBO-S

TBO-S er tre kurs-samlinger, og hver samling er beregnet til å vare i 2 timer. Kurset kan holdes barnevernstjeneste som en del av samarbeid med og veiledning av skoleansatte, av PPT eller av skoleansatte som har faglig ansvar internt på skolen.

På alle skoler finner vi elever som har opplevd traumatiske hendelser, store stressbelastninger, eller som har levd under vanskelige omsorgsforhold. Elevene kommer til skolen med disse livserfaringene, og for mange kan det være med å prege også skolehverdagen deres. De kan oppleve utfordringer i lærings- og mestringssituasjoner, men også i møte med andre elever og med voksne på skolen. «Traumebevisst omsorg for skole» (TBO-S) er et kursopplegg og en tilnærming som inviterer ansatte i skolen til å undre seg sammen om hva som er elevens mestringsstrategier, ut fra det som eleven har opplevd, og hvordan dere sammen kan skape en trygg og god hverdag for eleven på skolen hos dere.

Gutt som sitter på gulvet i et hjørne. TBO-S er tre kurs-samlinger, og hver samling er beregnet til å vare i 2 timer. TBO-S er basert på TBO-F, «Traumebevisst omsorg for fosterforeldre». Kurset kan derfor holdes barnevernstjeneste som en del av samarbeid med og veiledning av skoleansatte, eller for eksempel PPT eller av skoleansatte som har faglig ansvar internt på skolen. Erfaring fra TBO-F vil være nyttig, men det er ikke et krav.

Kursleders håndbok inneholder alt du trenger for å gjennomføre de tre samlingene. I håndboken står det beskrevet hva du kan si til hvert enkelt punkt i PowerPointen, hvordan du skal gjennomføre alle øvelser, sitatlesing, historielesing etc. Vi oppfordrer dere til å følge malen i PowerPointen og kursleders håndbok. Alle punkter, temaer, øvelser og refleksjoner bygger på hverandre, og i en planlagt rekkefølge. Samtidig ønsker vi at dere gjerne finner egne ord og bruker gode eksempler inn i samlingene, det vil gjøre stoffet mer levende og det vil kunne føre til at deltagerne får økt utbytte av samlingene.

Å være kursleder
Som kursleder vil du ha en viktig rolle i å skape en god arena for læring og erfaringsutveksling. TBO-S er et kurs, noen ganger også etterfulgt av veiledning, men det er også et sted å være og reflektere sammen. Som kursleder ønsker du å formidle et budskap, samtidig som du vil møte deltakere som har med seg egen kunnskap og erfaringer. Hvordan deltagerne føler seg møtt og ivaretatt vil være av stor betydning for hva de sitter igjen med i etterkant av kurset og gruppeveiledningen. Erfaringene viser at det er fint å være to kursledere, når det er mulig.

Å være seg selv og å bruke seg selv i formidling
Kursledere er forskjellige på samme måte som barn, skoleansatte og barnevernsansatte er det. Det å være noen andre enn seg selv er sjeldent vellykket, og det gjelder også som kursleder. Bruk egenskapene dine og spill på egne styrker. Hvor mye vi formidler fra eget liv og egne erfaringer vil være ulikt fra kursleder til kursleder.

Voksen og sint barn Kraften i positiv forsterkning
Positiv psykologi er en retning innen psykologifaget som fokuserer på hva som skjer når mennesker opplever at de fungerer på sitt beste. Man har funnet at dette fungerer bedre enn å ha et fokus på de gangene vi mislyktes og på våre svakheter (Martin Seligman). Å trekke fram gode eksempler på å lyktes, og hva som kan være årsaken til at noe fungerte godt, er sentralt i positiv psykologi.

Positiv forsterkning i gruppeledelse handler ikke om å unngå uenigheter, men om å jobbe seg gjennom dem. Målet vil være en gruppe der alle opplever seg sett og mange deltar aktivt. En gruppe der deltakerne føler seg trygge og ivaretatt av hverandre og av kurslederne.

Positiv forsterkning i gruppeledelse
Som kursleder har vi mulighet til å etablere en kultur og stemning i gruppa som følger kurssamlingene. Dette gjør vi ved å vise respekt, lytte til ulike innspill, og eventuelt kunne omformulere ulike bidrag på en positiv måte. Positiv forsterkning på skoleansattes innspill og spørsmål vil bidra til å gjøre gruppa trygg og engasjert. Alle innspill, spørsmål og tanker mottas med et «takk», «fint at du sier dette», «veldig bra spørsmål», «bra du tar opp dette, dette er viktig» eller lignende.

Å invitere deltakerne til å dele historie der de har lykkes kan gi gode eksempler til god praksis, og er en anerkjennelse til den som legger fram eksemplet. Noen ganger vil kursleders rolle være å få fram og anerkjenne de positive elementene også i eksempler eller situasjoner der deltakerne har vanskelig for å se disse selv.

Lykke til!
RVTS Sør NCTSN