SKOLE

Hovedsiden
Skolen er vårt samfunns viktigste fellesarena for barn og unge. Skolen er den arena hvor flest mulig voksne møter flest mulig barn og unge over lengst mulig tid. Skolen står derfor i særklasse som sted for avdekking og synliggjøring av traumatiserte barn tidligst mulig.

En skole er traumebevisst når

  • Skolen har lærere og ledere med god kunnskap om psykiske traumer og traumers konsekvenser og virkemekanismer

  • Skolen har lærere og ledere som har spesiell kunnskap om de konsekvensene psykiske traumer kan ha for elevers oppmerksomhet, hukommelse, mestring og atferd

  • Skolen har ansatte med kompetanse

  • Skolen melder alle bekymringssaker (mistanke om omsorgssvikt, vold m.m) til barneverntjenesten

  • Skolen alltid gir eleven en ny sjanse

  • Skolen samarbeider aktivt med andre instanser til barnets beste

  • Skolens ansatte har kunnskap om sekundærtraumatisering og om selv- og kollegaivaretakelse

Vårt mål er traumebevisste lærere som ser ytre uforståelig atferd som uttrykk for indre smerte og møter barnet ut fra det.

Vår drøm er en traumebevisst skole der krenkede barn og unge kjenner seg verdsatt og forstått.Kompetansehevingsprogrammer

› Les mer


› Les mer


› Les mer


Kurs, prosjekter og god praksis

› Les mer

Grunnkurs i familievold og traumer

Omfanget av vold i nære relasjoner er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

RVTS Sør arrangerer regelmessig grunnkurs om «familievold og traumer». Grunnkursene arrangeres som dagskurs og lokaliseres til ulike steder i regionen.

Grunnkursene har følgende læringsmål:
• ulike former for vold
• voldens psykologi og dynamikk
• vold i familieperspektiv
• voldens konsekvenser
• beskyttelsesstrategier overfor voldsutsatte
• steder å henvende seg for voldsutsatte
• volden som traumatiserende faktor
• komplekse psykiske traumer
• psykiske traumers virkemekanismer
• grunnprinsipper i traumebevisst omsorg

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under «kurs og konferanser» for opplysninger om nye grunnkurs.

Fordypningsstoff:
Vold og traumer I (PDF)
Vold og traumer II (PDF)
Vold - definisjoner (video)
Vold i nære relasjoner (video)› Les mer

Grunnkurs om traumeforståelse

- med særlig fokus på vold og seksuelle overgrep

RVTS Sør ønsker med dette grunnkurset å gi deltagerne et godt faglig grunnlag for å bedre forstå, møte og hjelpe mennesker som her vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og krenkelser. Vi vet i dag mye mer om hva vold, overgrep og krenkelser gjør med barn, unge og voksne enn vi visste for bare få år siden.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Det er rettet mot ansatte som jobber med barn, unge og voksne for eksempel innenfor barnevern, familievern/familiesenter, helsestasjoner, barnehager, skoler, DPS/psykisk helse og politi. Kurset vil arrangeres på ulike steder i region sør.

Følg med på websiden vår sor.rvts.no for nærmere annonsering.

Program:

Dag 1:
Grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg


• Hva er traumer/traumatisering?
• Hjernens fungering under stress
    o Forsvarsmekanismer
    o Toleransevinduet
    o Den 3-delte hjerne
    o Dissosiasjon
• En traumebevisst omsorg
    o Utviklingsfremmende og helende omsorg
Dag 2:
Vold og seksuelle overgrep


• Hva vet vi om:
    o Ofre for vold og overgrep?
    o Utøvere av vold og overgrep?
    o Unge overgripere?
• Hvordan hjelpe ofre og overgripere?
• Sikkerhet, samtykke, melde/avvergeplikt
• Omsorg og behandling. Hvordan samtale med barn om vold og seksuelle overgrep?


Kontaktpersoner
› Heine Steinkopf, e-post: heine.steinkopf@bufetat.no, tlf: 481 42 436
› Inger Lise Andersen, e-post: inger.lise.andersen@bufetat.no, tlf: 991 51 421

Fordypningsstoff:
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer (PDF)
Samregulering - Veien til selvregulering. v/ Howard Bath (PDF)
7 sentrale funksjonsområder som påvirker barn som er komplekst traumatisert (PDF)
Traumer - Introduksjon (video)
Traumeguiden (PDF)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer

Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare.»

Skal vi forebygge selvmord, viser forskningen at vi må utdanne mange hjelpere som kan identifisere mennesker i selvmordsfare. Disse hjelperne må vite hvordan de bør gripe inn og hva som trengs for å gi mennesker umiddelbar beskyttelse og videre hjelp.

RVTS Sør samarbeider med «VIVAT selvmordsforebygging» om undervisningsprogrammet «Førstehjelp ved selvmordsfare.» Programmet er et todagers kurs som har fokus på å identifisere og gi hjelp til mennesker i akutt selvmordsfare. Programmet er landsdekkende med lokale kursledere.

RVTS Sør arrangerer egne kurs, både som enkeltstående kurs, og som del av større kompetansepakker. Vi har egne kursledere, og samarbeider også med eksterne kursledere.

For mere informasjon om kurstilbudet:

› Se filmen: Førstehjelp ved selvmordsfare.
› Eller besøk hjemmesiden til Vivat selvmordsforebygging.
Her kan du laste ned mer informasjon om kursene.› Les mer

LINK

LINK er et undervisningsprogram med fokus på sosial kompetanse. Det består av 11 samlinger med allmenne temaer som vennskap, selvbilde, kommunikasjon og glede. Det har to hovedmål:

   - Å styrke elevenes selvbilde
   - Å skape gode relasjoner i gruppa

God sosial kompetanse gir mot til å ta gode valg for seg selv. Det er en multivitamin i forhold til f.eks: mobbing, rus, vold, drop-out. Det er også en inngangsbillett til vennskap og meningsfulle relasjoner. I LINK samlingene jobber vi både med holdninger, kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskapsløftet sier at «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.» Link vil være et praktisk verktøy i dette arbeidet.

Besøk LINK sin nettside her

Kommer snart...

Vi arbeider med å få dette på plass i løpet av høsten 2012.

Send e-post dersom du trenger mer informasjon.