PSYKISK HELSE

Hovedsiden
Traumatiserte barn, unge og voksne fortjener en traumefokusert behandling. En behandling er traumefokusert når den retter seg spesifikt mot de konsekvensene som krenkelser kan forårsake. En traumefokusert hjelper har spesialutdanning i traumekartlegging og i traumefokuserte terapimetoder.

En Psykisk helsetjeneste er traumebevisst når den

 • Organisatorisk legger til rette for evidensbasert praksis. Dette forutsetter styrt kompetanseutvikling, åpenhet for langtidsbehandling og tilgang til også til terapimetoder som ikke primært er samtalebaserte.

 • Konsekvent sikrer at traumeforståelse er et grunnleggende kunnskapsgrunnlag for hele organisasjonens liv og virke.

 • Sikrer at alle ansatte har en forståelse av at opplevde krenkelser kan forårsake psykisk sykdom.


Vårt mål er at alle behandlingsinstitusjoner har ansatte med spesialistkompetanse innen traumekartlegging av alle henviste pasienter, innen relasjonskompetanse med sikte på brukermedvirkning og ivaretakelse samt spesifikk traumefokusert behandlingskompetanse.

Vår drøm er at alle pasienter som møter en psykisk helsetjeneste opplever å bli forstått på bakgrunn av hva de har opplevd.Kompetansehevingsprogrammer

› Les mer


› Les mer


› Les mer

Sensorimotorisk psykoterapi

Sensorimotorisk psykoterapi er en kroppsorientert behandlingsmetode for psykiske traumer. Metoden integrerer kunnskapsbaserte funn fra nevro- og hjerneforskning med Pierre Janets aksjonspsykologi og moderne tilknytningsteori. Onno van der Hart sier følgende om metoden: “Using the sensorimotor level as a compliment to traditional psychotherapy with its emphasis on affect and cognition, Pat Ogden and her colleagues masterfully demonstrate how to use the survivor's physical fixation in traumatic experiences as an essential avenue to effective trauma treatment."

Behandlingsmetoden er ikke registrert på “National Registry of Evidence-Based Programs and Practices” men høster lovord og begeistring fra klinikere over hele verden.

Les med om sensorimotorisk psykoterapi på www.sensorimotorpsychotherapy.org
Les også artikkelen «Sensorimotor Psychotherapy: One Method for Processing Traumatic Memory” av Pat Ogden fra tidsskriftet Traumatology, 2000

RVTS Sør arrangerer i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute i Burbank, Colorado, USA regelmessig videreutdanning i behandlingsmetoden (nivå I og II).

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under kurs/konferanser for opplysninger om nye undervisningsforløp.› Les mer

TF-CBT

Trauma-Focused – Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT) er en psykososial behandlingsmetode designet for behandling av traumer, posttraumatisk stress og relaterte emosjonelle vansker hos barn og ungdom.

TF-CBT er registrert som evidensbasert i “National Registry of Evidence-Based Programs and Practices”.

RVTS Sør tilbyr i samarbeid med NKVTS bistand til implementering av metoden i poliklinikker og klinikker innen barns og unges psykiske helse.

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under kurs/konferanser for opplysninger om nye undervisningsforløp.

Les mer om TF-CBT på http://tfcbt.musc.edu/

› Fordypningsstoff om implementering av metoden› Les mer

Implementering av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

RVTS Sør samarbeider i likhet med de øvrige RVTS med «Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging» om implementering av Nasjonale retningslinjer fra 2008.

Vi bidrar med:
 • Nettverksbygging mellom de ulike Helseforetak i vår region. Med mulighet for å knytte kontakt, samt utveksle erfaringer.

 • Kompetanseheving ved å arrangere en årlig konferanse for koordinatorer for det selvmordforebyggende arbeidet ved de ulike helseforetak. Vi holder også kurs på forespørsel rettet mot de ulike foretak.

 • RVTS Sør er et bindeledd mellom de ulike helseforetak og Nasjonalt senter for selvmordsforskning for formidling av informasjon og tilbakemeldinger.

 • RVTS Sør bidrar også i arbeidet med å gjøre retningslinjene tilpasset konkrete undergrupper som for eksempel barn og unge.
For opplysninger om nettverk og konferanser, kontakt :

Teamleder Anne Lill Haddeland anne-lill.haddelan@bufetat.no
rådgiver Øyvind Dåsvatn oyvind.dasvatn@bufetat.no› Les mer

Skjematerapi

Skjematerapi (Schema therapy) er en innovative psykoterapeutisk metode utviklet av Dr. Jeffrey Young. Metoden ble i utgangspunktet utviklet med sikte på å behandle pasienter med personlighetsforstyrrelser og kronisk depresjon. Metoden har siden blitt videreutviklet slik at den nå anvendes overfor en lang rekke av de mest alvorlige psykiske lidelsene og også overfor relasjonelle vansker.

Skjematerapi er med sitt utgangsfokus på karakterforankret problematikk et godt terapeutisk redskap også i behandlingen av psykiske traumer.

Skjematerapi integrerer elementer fra kognitiv terapi, objekt-relasjonsterapi og getaltterapi til en integrert og systematisk terapeutisk tilnærming.

I skjematerapi kan også mindfulness meditasjon inngå som en del av anvendte terapeutiske verktøy.

Behandlingsmetoden er ikke registrert i “National Registry of Evidence-Based Programs and Practices” men finner stigende anvendelse i en lang rekke ledende kliniske miljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Les med om skjematerapi på www.schematherapy.com

Se presentasjon av Skjematerapi her

RVTS Sør arrangerer i samarbeid med Schematherapy Institute i New York, SA regelmessig videreutdanning i behandlingsmetoden.

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under kurs/konferanser for opplysninger om nye undervisningsforløp.› Les mer

Kvalifiseringsprogram i EMDR

EMDR (Eye Movement Desentitization and Reprocessing) er en individualterapeutisk psykoterapeutisk metode. Metoden er spesielt designet med sikte på å redusere traumerelatert stress, angst og depressive symptomer og for behandling av PTSD.

EMDR er registrert på “National Registry of Evidence-Based Programs and Practices” og er kategorisert i gruppe A (Strongly recommended) som effektiv traumebehandling av det amerikanske “Department of Veterans Affairs and Department of Defense”.

Les mer om EMDR på www.emdr.com

RVTS Sør arrangerer regelmessig videreutdanning i EMDR på nivå I og II for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under kurs/konferanser for opplysninger om nye undervisningsforløp.

* Programmer som er merket med (*) er internasjonalt anerkjente og akkrediterte videreutdanningsforløp for klinikere som arrangeres i samarbeid med det instituttet som tilbyr videreutdanningen.

Kurs, prosjekter og god praksis

› Les mer

Grunnkurs i familievold og traumer

Omfanget av vold i nære relasjoner er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

RVTS Sør arrangerer regelmessig grunnkurs om «familievold og traumer». Grunnkursene arrangeres som dagskurs og lokaliseres til ulike steder i regionen.

Grunnkursene har følgende læringsmål:
• ulike former for vold
• voldens psykologi og dynamikk
• vold i familieperspektiv
• voldens konsekvenser
• beskyttelsesstrategier overfor voldsutsatte
• steder å henvende seg for voldsutsatte
• volden som traumatiserende faktor
• komplekse psykiske traumer
• psykiske traumers virkemekanismer
• grunnprinsipper i traumebevisst omsorg

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under «kurs og konferanser» for opplysninger om nye grunnkurs.

Fordypningsstoff:
Vold og traumer I (PDF)
Vold og traumer II (PDF)
Vold - definisjoner (video)
Vold i nære relasjoner (video)› Les mer

Grunnkurs om traumeforståelse

- med særlig fokus på vold og seksuelle overgrep

RVTS Sør ønsker med dette grunnkurset å gi deltagerne et godt faglig grunnlag for å bedre forstå, møte og hjelpe mennesker som her vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og krenkelser. Vi vet i dag mye mer om hva vold, overgrep og krenkelser gjør med barn, unge og voksne enn vi visste for bare få år siden.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Det er rettet mot ansatte som jobber med barn, unge og voksne for eksempel innenfor barnevern, familievern/familiesenter, helsestasjoner, barnehager, skoler, DPS/psykisk helse og politi. Kurset vil arrangeres på ulike steder i region sør.

Følg med på websiden vår sor.rvts.no for nærmere annonsering.

Program:

Dag 1:
Grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg


• Hva er traumer/traumatisering?
• Hjernens fungering under stress
    o Forsvarsmekanismer
    o Toleransevinduet
    o Den 3-delte hjerne
    o Dissosiasjon
• En traumebevisst omsorg
    o Utviklingsfremmende og helende omsorg
Dag 2:
Vold og seksuelle overgrep


• Hva vet vi om:
    o Ofre for vold og overgrep?
    o Utøvere av vold og overgrep?
    o Unge overgripere?
• Hvordan hjelpe ofre og overgripere?
• Sikkerhet, samtykke, melde/avvergeplikt
• Omsorg og behandling. Hvordan samtale med barn om vold og seksuelle overgrep?


Kontaktpersoner
› Heine Steinkopf, e-post: heine.steinkopf@bufetat.no, tlf: 481 42 436
› Inger Lise Andersen, e-post: inger.lise.andersen@bufetat.no, tlf: 991 51 421

Fordypningsstoff:
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer (PDF)
Samregulering - Veien til selvregulering. v/ Howard Bath (PDF)
7 sentrale funksjonsområder som påvirker barn som er komplekst traumatisert (PDF)
Traumer - Introduksjon (video)
Traumeguiden (PDF)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer

Grunnkurs i traumeforståelse og psykiske lidelser

Grunnkurset er basert på en integrasjon av anerkjente og godt begrunnede teorier og behandlingstilnærminger som passer for alle former for følelsesmessige problemer, psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser og rusmisbruk. Kurset bygger på et fundament av traumebevisste omsorgs- og behandlingsmetoder som via erfaring og forskning har vist til svært gode resultater for mennesker med et vidt spekter av psykiske lidelser og forstyrrelser.

Traumebevisste omsorgs- og behandlingsmodeller kjennetegnes ved at de er opptatt av hvordan forskjellige følelsesmessige påkjenninger kan påvirke menneskers fysiske og psykiske helse på en rekke områder. Essensen i psykiske traumer er at personen blir utsatt for påkjenninger som aktiverer overveldende følelsesmessige opplevelser. Personens forsøk på å mestre de overveldende følelsene strekker ikke til, og personen har kanskje heller ingen andre personer han eller hun kan dele de følelsesmessige opplevelsene med på en god måte. Overveldende følelser kan bli en kilde til psykiske lidelser og en rekke andre menneskelige problemer.

Et felles fokus i all god traumebevisst omsorg og behandling er å hjelpe mennesker til å kunne oppleve trygghet, gode relasjoner og følelsesregulering.

Grunnkurset vil dekke følgende områder:
- traumeforståelse og psykiske lidelser
- traumebevisst omsorg og behandling
- følelsesregulering og følelsesintegrering

Læringsmål
Deltakere skal etter grunnkurset:
- ha kunnskap om psykiske traumer og om hvordan traumebelastninger kan bidra til langvarige og alvorlige psykiske lidelser
- spesielt kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
- kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg og behandling
- ha kunnskap om regulering og integrering av følelser og følelsesmessige opplevelser› Les mer

Flerfamiliebehandling, barn som har opplevd vold i familien

Barn som har opplevd vold i familien vil ofte streve med omfattende vansker. Dersom volden har foregått over lengre tid, og fra et tidlig tidspunkt i barnets liv vil ofte barnets hjerneutvikling være påvirket (kompleks traumatisering). I tillegg er familievold omgitt av tabuer og hemmelighold, og barnet vil streve med å finne en god utviklingsvei i forhold til forståelse av seg selv og andre. Barnet vil ofte streve med generelle reguleringsproblemer; atferd, konsentrasjon/oppmerksomhet, følelser og forhold til andre mennesker. Den ikke-voldelige forelderen vil ofte slite med skamfølelse, lavt selvbilde og opplevelse av mestring i global forstand.

Familiekontoret i Kristiansand og ABUP ved Sørlandet Sykehus har utviklet en flerfamiliegruppe som tiltak for å møte de komplekse vanskene barn og familier i en familievoldssituasjon kan møte. Barnet møter i gruppen sammen med en trygg voksen, mor, far, besteforeldre eller fosterforeldre, avhengig av hvem som kan gi barnet trygghet. Den som har utøvd volden er ikke deltaker i gruppen. Gruppen møtes 15-20 ganger, hvor altså foreldre og barn møter andre foreldre og barn med ganske like opplevelser. Tilbudet, slik det nå er utformet, kan passe for barn fra ca 6 år og oppover. Gruppen har fokus på trygghet, følelses-og kroppsbevissthet, narrativer om det som er vanskelig, kompetanse og mestring. Virkemidler er lek, rollespill med bruk av videokamera, refleksjon, tegning/plastilina og bevegelse på ulike måter.

Tilbakemeldinger fra deltakerne er svært positive, og mye kan tyde på at dette kan være en god modell for å organisere arbeidet med terapeutisk hjelp til barn som har opplevd vold i familien.

Kontaktpersoner:
Øyvind Thorsen og Karin Hilden, Familiekontoret
Vigdis Jensen og Drude Klavenes, ABUP

Les mer på nettsiden til RVTS Sør› Les mer

Tidlig intervensjon ved Familievold

I 2009 ble det i Kristiansand tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Agder politidistrikt, Kristiansand kommune ved barnevernstjenesten og familiesentrene, ABUP ved Sørlandet Sykehus, og Vest Agder Familiekontor. Målsetting for prosjektet er styrking av samarbeidslinjer mellom sentrale aktører i familievoldsfeltet, og utprøving av en modell for hurtig terapeutisk intervensjon når vold i familien er avdekket

Prosjektet legger følgende premisser til grunn:
 • Hurtig intervensjon. Rask tilgang på samarbeidspartnere etter avdekking av vold i en familie
 • Hurtig tilgjengelighet av terapeutisk intervensjon
 • Utnyttelse av ”avdekkingsmotivasjon”. Voldsutøver kan være mer mottakelig for endring umiddelbart etter vold er ”avslørt”
 • Samhandling mellom instanser som står for kontroll og instanser som tilbyr terapi/endring
Hurtig intervensjon handler om å stoppe volden, trygge ofrene, ta vare på mulig motivasjon hos utøveren, bidra til å rydde i opplevelse av kaos og bidra til å styrke den ikkevoldelige forelderens kompetanse til å ta vare på barna, og bearbeiding av traumatiske opplevelser på et tidlig tidspunkt etter ”oppdagelse”. Prosjektet ønsker videre å utforske parallelle handlinger mellom ”kontroll-nivåene”; politi og barnevern, og terapinivåene. Tradisjonelt har en tenkt at terapi må foregå under helt frivillige betingelser, slik at disse nivåene har vært holdt tydelig adskilte. Samtidig kan dette være vanskelig, og kanskje ikke ønskelig i familievoldsfeltet, hvor fokus på sikkerhet, og beskyttelse må være viktigst. Den formelle frivilligheten er ivaretatt ved at familiene når som helst kan unnlate å møte, samtidig som barnevernstjenestens tilstedeværelse innebærer at familiens samarbeidsvilje og endringsmotivasjon blir fortløpende monitorert.

Prosjektet har en arbeidsgruppe med 2 team, som møter fast hver mandag på barnevernsvakten. Politi og barnevernsvakt deltar i disse møtene, sammen med representanter fra behandlingsnivåene. Prosjektet evalueres underveis, med avsluttende evaluering i januar 2013. Dersom evalueringen er positiv, kan denne organiseringen presenteres som en mulig «best practice»-modell for andre kommuner.

Kontaktperson for prosjektet er:
Torunn Brustad ved Barnevernsvakten i Kristiansand, og Heine Steinkopf ved RVTS Sør.› Les mer

Sinnemestring

RVTS sør har, i samarbeid med Brøset, ansvar for implementering av Sinnemestringsprogrammet i Region Sør. Sinnemestringsprogrammet utdanner terapeuter som kan drive gruppeterapi for mennesker med aggresjons og/eller voldsproblematikk. Målgruppen for å delta i en slik utdanning er: Psykisk helse, familievern, barnevern og kommunale etater som jobber opp mot ungdom og Kriminalomsorg i frihet. Det vil bli oppstart av nytt utdanningskull jan/febr. 2013, denne gang lokalisert til Kristiansand.

› Sinnemestring.no
› UtdanningsprogramKommer snart...


Kommer snart...

Kommer snart...

Vi arbeider med å få dette på plass i løpet av høsten 2012.

Send e-post dersom du trenger mer informasjon.