Trening og refleksjon

Praktiske workshops

Introduksjon

Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for trening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, refleksjonsøvelser og selvrapporteringer.

For å støtte god praksis avholdes 3 trenings- og refleksjonssamlinger:

Samling 1*

For ansatte i Ressurssenter, ledergruppe og sentrale personer i skole / barnehage arrangeres VIVAT-kurs. Kurset går over 2 dager og gir handlingstrygghet med hensyn til å forholde seg konstruktivt i møtet med selvdestruktivitet, selvskading og mulig selvmord. Kurset gir også god trening i kommunikasjon om krevende tema.

For brorparten av de ansatte i skole/barnehage arrangeres det ett ”portåpnerkurs” over en dag. Kurset har tangerende elementer med VIVAT, men er mindre i omfang, og tilpasses til lokale forhold.

Samling 2*

Traumebevisst omsorg og kultursensitivitet. Samlingen går over 1 dag og vil fokusere anvendelse av de forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert i trinn 3. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt kultur og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.

Samling 3*

Egen- og kollega ivaretakelse. Samlingen går over 1 dag. Det er kjent at ansatte som betjener traumatiserte barn og unge utsettes for risiko for »omsorgstretthet» og sekundærtraumatisering (burn-out). Arbeidet denne dagen er konsentrert rundt praktisk forebyggende og ivaretakende tiltak. Det er også kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisstgjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. Hva kan barn og unge lære oss om oss?

Ansvar for trinn 4 fordeler seg slik:
  • Mottakerorganisasjon ansvar for nødvendig fristilling av ansatte og for teknisk arrangement.

  • RVTS Sør har ansvar for faglig innhold og gjennomføring av samlingene 1, 2 og 3.

*Samlingene tilpasses de ulike delene av organisasjonen etter nærmere avtale.


Læringsmål

Ansatte skal

  • ha kunnskap om og gjort øvelsesbaserte erfaringer med ”psykologisk førstehjelp” i møtet med selvdestruktivitet og selvmordsfare
  • kunne redegjøre for prinsippene bak god praktisk traumebevisst omsorg
  • ha gjort erfaringer med ulike ”verktøy” i traumebevisst omsorg
  • bli bevisstgjort i organisasjonens språk, holdninger og verdier
  • gjort refleksjoner rundt kultur og kultursensitivitet