Organisasjonskultur

Arbeidsglede

Introduksjon

Arbeid med barn og unge med krenkelseserfaringer kan være utfordrende. Dels fordi traumebevisst omsorg åpner opp for relasjonelt styrt ”forskjellsbehandling” og dels fordi disse barna har ulike til dels uforståelige smerteuttrykk. Dette kan resultere i at intern uenighet, usikkerhet og slitasje etter en tid kan sette dagsorden.

For å forebygge dette gjennomføres det et en og en halv dags profesjonaliserings- og kvalifiseringsseminar med kommunens ansatte.

Dette seminaret vil berøre følgende temaer:

  • grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak.

  • nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i organisasjonen. Det anvendes i noen grad organisasjons psykologisk verktøy til å identifisere eksisterende forskjellighet i organisasjonens team/arbeidsgrupper.

  • prinsipper for konstruktiv kommunikasjon for å støtte kollegabasert veiledning og for å forebygge konflikt og misforståelser.

Å hjelpe traumeeksponerte barn og unge er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte ofte utløser (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne, noe som kan hemme god utviklingsfremmende omsorg.

For å forebygge dette fokuserer seminardagene også på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt ansattes egen mestringsstil og eventuell egen traumebelastning.

Ansvaret fordeler seg slik:
  • mottakerorganisasjonen har ansvar for å tilrettelegge for nødvendig fristilling av ansatte og for teknisk arrangement.

  • RVTS Sør tar ansvar for faglig innhold og for gjennomføring av seminarene.

Seminardagene gjennomføres slik at relevante kollegafellesskaper/team arbeider eksklusivt med deler av programmet. Trinn 2 består av 2 (to) samlinger med selvstudieoppgaver lagt inn i mellomperioden.


Læringsmål

Ansatte skal

  • ha kunnskap om og gjort erfaringer med prinsippene for konstruktiv kommunikasjon
  • ha kunnskap om nødvendigheten av ulike teamroller i et velfungerende fellesskap og ha reflektert over egen teamrolle
  • ha reflektert over egen mestringsstil og over hvordan egne erfaringer påvirker praktisk omsorgsutøvelse
  • ha reflektert og gjort erfaringer med behov for å ta ansvar for egne følelser, egne reaksjoner og egen kommunikasjon