Om programmet


Trygge voksne (Tønsberg)


Tønsberg Barnevernstjeneste ønsker å utvikle en traumebevisst praksis i sin organisasjon. Flere av de ansatte har allerede kunnskap om Traumebevisst Omsorg og traumeforståelse, men ledelsen ønsker bistand til å sikre at kunnskap, forståelse og praktisk anvendelse blir implementert på alle nivå.

Programmet vil bli fulgt av et lederstøtteprogram hvor vi skal ha stort fokus på hvordan utvikle gode relasjoner på alle nivå i organisasjonen.

RVTS Sør vil utarbeide et kompetansehevingsprogram i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i møte med likeverdige parter.

Kontakt

Barn er ikke vanskelige,
De har det vanskelig


Ruben Gausdal
ruben@rvtssor.no

Tønsberg Barnevern
Ellen Fisher
Ellen.fisher@tonsberg.kommune.no