Om programmet


Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.

For å lykkes med god kvalitet i tjenestene, trenger skolens ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere kunnskap om stress, ressurser og traumebevisst omsorg. Det er en forutsetning at de ulike instansene samhandler utfra en felles forståelse.


Programmet har læringsmål innen fire dimensjoner:

 • Dels skal deltakerne få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og holdninger i møte med både kollegaer og de menneskene de er satt til å jobbe med
 • dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet
 • dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og som del av en større organisasjon
 • arbeidet med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med barn, skal bidra til økt handlingskompetanse som bidrar til gode «menneskemøter» mellom barnet og den voksne, og også de voksne imellom


Oversikt over de ulike delene i programmet:
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi
2. samling: Klassen, et komplekst samspill
3. samling: Gruppedynamitt
4. samling: Mer enn hjerne
5. samling: Tenk tanken
6. samling: Hvem er vi og hva vil vi


Valgfrie moduler for fremlegg og arbeid
(Modulene kan endres underveis.)

 • Implementering, SAMarbeid, felles utforming av avtale og forpliktelse
 • Barnesyn - elevsyn
 • Kultur-verdisyn
 • Kultur-styrke
 • LINK
 • Lek
 • SAMarbeid
 • Psykoedukasjon, hjerne- mer enn h/gjerne
 • Utdanningens mål og mening
 • Du ser det ikke før du tror det /Tenk tanken
 • Gode samtaler
 • Flyktninger, kultursensitivitet
 • Selvmord og selvskading
 • Klassemiljø og klasseledelseMellom hver samling skal alle gjennomføre minst en LINK-økt i klassene på skolen.

Sånn jobber vi: