Om programmet


RomForAlle


Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan krenkede barn/unges atferd, følelser og fortellinger kan forstås som uttrykk for opplevd smerte. Programmet skal videre gi ledere og ansatte handlingskompetanse til gjennom omsorgsarbeid å bidra til å lindre barnets/ungdommens smerte.

Det anses hensiktsmessig å starte kompetansehevingsprogrammet ”Omsorg for traumatiserte barn og unge” med utvikling av ledergruppa. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelpe til utsatte barn og unge krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og relasjons kompetanse. Videre blir det viktig at ledelsen mestrer å sikre at de ulike utviklingsprogrammene/prosjektene settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten.

Programmet skal på denne måten bidra til å sikre god kvalitet i organisasjonens omsorgstilbud, spesielt tilpasset barnas/ungdommenes behov. Det inngås et forpliktende samarbeid mellom mottaker av kompetanseutviklingsprogrammet og

Prosjektbeskrivelse (PDF)

Kontakt

Barn er ikke vanskelige,
De har det vanskelig


Prosjektkoordinator:
Aud Ørnes, aud.ornes@bufetat.no

Kontaktperson i Kristiansand barneverntjeneste:
Marius Peersen, Marius.peersen@kristiansand.kommune.no