Om programmet


Målsetting:
Det er krevende for en organisasjon å gi god hjelp til krenkede barn, ungdom og deres foresatte. For å lykkes med god kvalitet i tjenestene, trenger også ledere og medarbeidere hjelp. Ledere trenger å trenes i å holde et vidsynt blikk som rommer medbestemmelse, mening, mestring og humor. Ansatte trenger gode ledere og gode kollegaer som bidrar til at det er trygt å bli bedre kjent med seg selv, som deler raust og som gir hverandre anerkjennelse.


Programmet har som hovedmålsetting:
-å bidra til høyere kvalitet i arbeid med barn, unge og deres familier. Dette søkes gjort gjennom Lederstøtte program for hele ledergruppen, ved Kompetansehevings programmet «Menneskemøteakademi-Søgne» for alle deltakerne i prosjektet og mulighet for Superbruker-opplæring for ei gruppe utvalgt medarbeidere


Programmet har læringsmål innen fem dimensjoner:

  • dels skal deltakerne få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og holdninger i møte med både kollegaer og de menneskene de er satt til å jobbe med

  • dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan barns adferd lar seg avlese som affektive utrykk

  • dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og som del av en større organisasjon

  • arbeidet med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med traumatiserte barn, skal bidra til økt handlingskompetanse som bidrar til gode «menneskemøter» mellom barnet og den voksne

  • bidra til økt samhandlingskompetanse mellom tjenestene og tjenestenivåene i regionen, til beste for barn

Kunnskapsgrunnlaget hentes fra nyere forskning fra ulike fagområder som organisasjonskultur og arbeidsglede, positiv psykologi, stressforskning, utviklingspsykologi, forskning omkring betydningen av tidlige livserfaringer (f.eks. ACE-forskning), tilknytningsteori og forskning omkring lekens betydning.
Kunnskapsgrunnlaget skal formidles ved forelesninger, gruppearbeid, trening, refleksjonssamlinger og selvstudier.