Om programmet


RVTS Sørs kompetanseutviklingsprogram med implementeringsstøtte. Programmet er en revidering av RVTS Sørs syvtrinnsprogram i Traumebevisst Omsorg – og traumeforståelsen er innlemmet som en del av det nye programmet. Programmet er verdibasert med en klar vektlegging av forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn som forutsetning for forandring. Tidsrammen for programmet er inntil 3 år. Tjenesten får tilbud om en verdi- og dialogbasert trening med undervisning og øvelser i menneskemøtekompetanse.

Hvorfor Menneskemøtekompetanse
Et godt menneskemøte er grunnleggende i all hjelp som skal bidra til forandring, og uavhengig av tjenestested, handler det om møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Inspirert av et humanistisk menneskesyn, er vi opptatt av at de vi møter som søker hjelp, opplever en genuin omsorg, varme og respekt. Vi legger vekt på at hjelperen må kjenne seg selv, og arbeider mot å ha fokus på en positiv oppmerksomhet mot den andre. Det er i det enkelte menneskemøte våre verdier, kunnskap og erfaring vises ut i praksis og i handlinger, og det er hvordan den andre opplever møtet som er grunnleggende i om hjelpen bidrar til forandring. Med forankring mener vi en refleksjon og bevisstgjøring rundt vårt kunnskapssyn, verdier og hva vi tror på. I arbeidet med forankring ønsker vi å arbeide med en bevisstgjøring på egne verdier, menneske - og kunnskapssyn. Dette fordi vi som mennesker ofte handler, forstår og fokuserer i overenstemmelse med hvordan vi oppfatter verden. I kompetanseprogrammet arbeider vi deltakende. Deltakerne er eksperter, kursholderne er tilretteleggere som får fram menneskelige og faglige ressurser hos deltakerne. Det gis korte bolker med faglige innputt som arbeides med sammen med deltakerne Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes være og gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i møte med likeverdige parter. All ny kunnskap utløser ofte ulike reaksjoner i organisasjonen. Det gjelder ikke minst et kunnskapsfelt som traumeforståelse, som vil kunne utfordre innarbeidede tradisjoner og metoder. Å se på hindringer og muligheter for måloppnåelse er derfor nødvendig for å styrke mulighetsbildet og jobbe med eventuelle hindringer.

Programmets målsetting
Vår visjon er å se hele mennesket i helende og utviklende fellesskap. Programmet fokuserer på verdi og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag i fagutvikling. Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan traumatiserte personers atferd, følelser og fortellinger kan forstås som uttrykk for opplevd smerte. I henhold til The US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (www.samhsa.gov), kjennetegnes en traumebevisst tilnærming ved at programmet, organisasjonen eller systemet;

1. Innser den omfattende innvirkning traumer har, og forstår potensielle veier til tilfriskning.

2. Gjenkjenner tegn og symptomer på traumer hos klienter, familier, ansatte og andre som er involvert i systemet.

3. Responderer ved fullt ut å integrere kunnskap om traumer i visjoner, prosedyrer og praksis, og

4. Jobber aktivt mot å unngå retraumatisering.

En traumebevisst tilnærming kan implementeres i ulike organisasjoner og tiltak, og i denne sammenhengen i Skien kommune.

Alle samlinger i programmet avvikles fra kl 0900-1500, og i Workshopformat. Det forventes en betydelig egenaktivitet fra deltakerne.