Om programmet


RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra Crux Bergfløtt Behandlingssenter v/ledelsen å implementere kompetanseutviklingsprogrammet MenneskeBlikk.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementerings-forskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og gjøre-kompetansen gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i møte med likeverdige parter.

Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS Sør og CRUX Bergfløtt Behandlingssenter. Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspektivet samme med andre perspektiver på psykiskhelse behandling kan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til pasientene.

Målsetting

  • at en traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen
  • at pasienter og pårørende dere kommer i kontakt med som har fått sin utvikling traumatisert skal bli møtt av ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser

Innhold

Programmet tar utgangspunktet i Carol Falenders kompetansebegrep; hvor kompetanse forstås som skjæringspunktet mellom de grunnleggende verdiene og holdningene en har, hvilke ferdigheter en har opparbeidet seg gjennom erfaring og praksis (inkluderer også personlige ferdigheter som selvforståelse, empati, osv), og tradisjonell boklig lærdom. Ifølge Falender bør all kompetansebygging ta høyde for disse tre nivåene, og i figuren på neste side er dette lagt inn som VerdiKompetanse, FerdighetsKompetanse, og KunnskapsKompetanse

CRUX VerdiKompetanse

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. I arbeidet med dette temaet, vil vi arbeide med ”jordsmonnet”, verdiene og arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette seg i.

CRUX KunnskapsKompetanse

Hvordan møte traumeutsatt mennesker på en best mulig måte? En god traumebevisst fagperson kjennetegnes ved at han/hun har god kunnskap og forståelse av hvordan hjernen formes av bruken. Mennesker som går til behandling gjennomlever ofte en krise. Hva trenger mennesker for å utvikle seg? Hvordan kan kunnskapen om hvordan hjernen formes av bruken hjelpe oss i møte med mennesker som ”står fast”? Hva trenger mennesket for god utvikling, hva kan tilknytningsteorien, utviklingspsykologien, positivpsykologi og lignede perspektiver lære oss?

CRUX FerdighetsKompetanse: JEG

Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp hos CRUX Bergfløtt Behandlingssenter. Ansatte må reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som har vansker med å bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil ikke føre til endring. En traumebevisst terapeut har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”. Dette påvirker nødvendigvis behandlingstilnærmingen, og hvordan den utformes.

CRUX FerdighetsKompetanse: VI

For at en traumebevisst praksis skal få grobunn er det viktig å se den enkelte ansatte som en del av felleskapet. Jeg -ét er avhengig av Vi -ét for å arbeide traumebevisst. Helheten er avhengig av delene. Hvordan kan Crux Bergfløtt Behandlingssenter som helhet møte traumatiserte mennesker, og være traumebevisste i hele sin tilnærming. Herigjennom fokus på egen organisasjonskultur. Vi vil fokusere på hvordan man kan lykkes i å implementere traumeforståelse som en komplementering av eksisterende kunnskap og forståelse.

Arbeidsmåte

I prosjektet «MenneskeBlikk» jobber vi deltakende. Deltakerne er eksperter. Kursholdere er tilretteleggere som får fram menneskelige og faglige ressurser. Noen ganger gir kursholdere påfyll i små fagblokker. For noen vil dette være kjent, for andre nytt stoff. Det viktigste er ønsket om å få fram alles stemme og skape et klima dere det er lov å feile, og trene på å bli bedre og utvikle seg. Utgangspunktet i «MenneskeBlikk..» er at hver ansatte på Bergfløtt har mye kunnskap, forståelse, erfaring og ferdigheter, men også mulighet for å vokse. De ulike prosjektdelene er ikke løsrevet fra hverandre, men vil danne en helhet, som samlet vil danne grunnlag for et traumebevisst Behandlingssenter hvor en forvalter og foredler eksisterende kunnskap og kompetanse kombinert med moderne traumeforståelse. Det er basert på aktiv deltagelse fra alle, og vi skal ha selvstudium/teori, trene, undervise hverandre, reflektere og dele narrativer.