Om programmet


Følgende parter har inngått at samarbeid om å gjennomføre et kompetanseprogram:

  • Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, BRiS
  • Incestsenteret i Vestfold
  • Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark, SMISO Telemark
  • Senter mot seksuelle overgrep, SMSO Agder
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør

Målsettingene er
  • at en traumebevisst tilnærming og forståelse er en del av arbeidskulturen
  • at mennesker som kommer i kontakt med incestsenteret/støttesenteret mot seksuelle overgrep blir møtt av ansatte som forstår hvordan deres erfaringer påvirker følelsesliv og handlingsrom
  • at mennesker som kontakter incestsenteret/støttesenteret mot seksuelle overgrep får kunnskap og redskaper til å forstå seg selv og utfordringene de møter som følge av sine erfaringer med incest og overgrep

I kompetanseprogrammet jobber vi deltakende. Deltakerne er eksperter. Kursholdere er tilretteleggere som får fram menneskelige og faglige ressurser. Noen ganger gir kursholdere påfyll i små fagblokker. For noen vil dette være kjent, for andre nytt stoff. Det viktigste er ønsket om å få fram alles stemme og skape et klima hvor det er lov å feile, og trygt å trene og utvikle seg. Samlingene blir basert på aktiv deltagelse fra alle.

Programmet tar utgangspunktet i Carol Falenders (2004) kompetansebegrep; hvor kompetanse forstås som skjæringspunktet mellom de grunnleggende verdiene og holdningene en har, hvilke ferdigheter en har opparbeidet seg gjennom erfaring og praksis og tradisjonell boklig lærdom. Kompetanse inkluderer personlige ferdigheter som selvforståelse og empati. Ifølge Falender bør all kompetansebygging ta høyde for disse tre nivåene. Vi kan dele disse inn i Verdikompetanse, Ferdighetskompetanse og Kunnskapskompetanse. Referanse: Falander, Carol (2004). Clinical supervision: A Competency-based approach.

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles. Vi har en forståelse av hva vi tror er sant. Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis.

Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp. En traumebevisst fagperson har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på "hvem jeg er og hvordan påvirker jeg den andre". For at en traumebevisst praksis skal få grobunn er det viktig å se den enkelte ansatte som en del av felleskapet.

Utviklingsprogrammet foregår i perioden fra januar 2018 til høsten 2018 (september). I denne perioden skal de ansatte ha gjennomført tre todagers samlinger, til sammen 6 dager. Todagers VIVAT-kurs tilbys i tillegg. Mellom alle samlingene er det lagt opp til prosessarbeid internt. Det er også lagt opp til 4 treff mellom lederne hvor en arbeider med prosesslederstøtte og evaluering.