Om programmet


Dette er et kompetanseutviklingsprogram basert på traumebevisst omsorg utviklet av RVTS Sør. Programmet er for lærere og øvrige ansatte ved Kongsgård skolesenter.

Programmet har et fokus rundt kompetanseutvikling av lærere, andre ansatte og ledere som er direkte knyttet til dette arbeidet. Programmet er utarbeidet i henhold til implementeringsforskning og har som intensjon å utvide ansattes faktiske handlingskompetanse gjennom økt kunnskap og ferdigheter.

Omfang

Programmet gjennomføres i løpet av ca 1 år fordelt på 6 samlinger for alle ansatte. Det tilrettelegges for at de ansatte kan gjennomføre sin kompetanseutvikling mellom samlingene. Lederne vil i tillegg ha lederstøtte fordelt på fire samlinger.

Målsetting

Programmet skal bidra til å sikre god kvalitet i tilbudet til deltakere som går på Kongsgård skolesenter.

Programmet bygger videre på en medvirkningsbasert tilnærming til læring og utvikling. Dette innebærer at kompetanseutvikling skal istandsette den enkelte ansatte, nærmeste leder/fagleder og deltaker til å utvikle gode relasjoner, god omsorg og gode måter å håndtere vanskelige situasjoner på.

Kunnskapsgrunnlaget hentes fra ny forskning fra ulike fagområder som nevrobiologi, psykotraumatologi, stressforskning, utviklingspsykologi, ACE-forskning, effektforskning, tilknytningsteori, narrativ teori og antropologi.

Kunnskapsgrunnlaget skal formidles gjennom et bredt spekter av pedagogiske virkemidler, herunder forelesing, workshops, web, gruppearbeid og selvstudier.

Programmet har følgende læringsmål


  • Deltakerne i programmet skal gis ny kunnskap om unge og voksnes utvikling og hvordan utviklingen påvirkes av samspill og omsorgskvalitet, herunder hvordan atferd lar seg avlese som affektive uttrykk.

  • Arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med deltakerne og utvikle handlingskompetansen som bidrar til gode «menneskemøter» mellom deltakere og lærere, og også lærere imellom.

  • Deltakerne skal utvikle kunnskaper og ferdigheter basert på forskningsmessig kunnskap omkring «god omsorg» og hva som kjennetegner gode menneskemøter.

  • Videre skal programmet gi konkrete og praktiske handlemåter i situasjoner som ansatte møter i hverdagen med grunnlag i den teoretiske forståelsen.

  • Ledere skal gjennom et veiledningsprogram gis lederstøtte og istandsette disse til å videreføre kompetanseprogrammet etter endt utdanning.