Leder

Om programmet

I programmet vil det være et lederveiledningsprogram. Deltakerne i denne veiledningen vil være ledere for boligen og eventuelt også den faglige lederen. Det vil bli etablert veiledningsgrupper med 5-7 deltakere som møtes en gang mellom hver enkelt samling i programmet, totalt tre ganger. De to første veiledningene er en ½ dags samling, mens siste veiledning er en dagsamling.

Hensikten med denne veiledningen er å støtte lederne i lederrollen i denne praksisen som etableres gjennom dette programmet. Siden dette er et konsentrert program vil muligheten for varig praksis utvikling være avhengig av fokus å videreføring av den enkelte leder i samarbeid med sine ansatte og ungdommen i boligen etter at RVTS-Sør har avsluttet sitt arbeid. Ved å dele praksis ledere imellom ved bruk av konkrete og praktiske veiledningsverktøy tror vi at dette kan danne et grunnlag for varig praksisendring.

Veiledningen vil bestå av både konkrete saksorienterte problemstillinger, egen erfaringsdeling, refleksjoner over lederpraksisen i lys av TBO. Videre vil det være fokus på de ansattes læring gjennom hjemmeoppgavene som er utført mellom samlingene.

Praksisoppgaver mellom samlingene

En viktig forutsetning for dette utviklingsarbeidet vil være at den enkelte ansatte prøver ut, og reflekterer over egen praksis. Videre at ansatte kan dele erfaringer og knytte teorien og øvelsene i samlingene opp mot hverdagspraksisen i arbeidet med ungdommene.


Presentasjoner fra samlinger