Forankring for forandring

To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på verdier, arbeidskultur, organisasjonsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.

Introduksjon

Å skape et inkluderende og utviklende bofelleskap med mennesker med traumeerfaringer og alvorlige rusproblemer kan være utfordrende. Dels fordi traumebevisst praksis åpner opp for relasjonelt styrt ”forskjellsbehandling” og dels fordi traumatiserte mennesker kan ha til dels utfordrende smerteutrykk. Beboernes ulike smerteutrykk kan medføre intern uenighet, usikkerhet og slitasje.

For å styrke praksisfelleskapet arrangeres en forankring for forandrings-samling over to dager (1+1 om ønskelig)

Samlingen vil berøre følgende temaer:

  • Verdibevisstgjøring, hva betyr Jegersberg gårds virkningsfulle elementer i praksis, hvordan lever vi de ut?

  • Å identifisere hvordan felleskapet er på sitt beste, og legge grunnlag for å arbeide videre med det.

  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak.

  • Nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i felleskapet. Vi anvender i noen grad samtaleverktøy i arbeid med organisasjonens team/arbeidsgrupper.

Å støtte traumeeksponerte pasienter kan være en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte kan utløse (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos andre beboere og ansatte, noe som kan hemme god utviklingsfremmende praksis. For å forebygge dette fokuseres det i fagdagene også på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt egne verdier og holdninger, egen mestringsstil og eventuell egen traumebelastning.