Om programmet


«AvHoldtUng - TRAUMEBEVISST RUSBEHANDLING»


I det følgende presenteres et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er en videreutvikling fra kompetanseprogrammet ”AvHoldt - Traumebevisst rusbehandling”.

AvHoldtUng er tilpasset og videreutviklet fra prosjekt AvHoldt, med fokus på arbeid med målgruppen ungdom og unge voksne. I denne tilpasningen settes et større fokus på det mer rus og voldspesifikke enn i pilotprosjektet Avholdt. AvHoldtUng skal baseres på hovedelementene i AvHoldt. Mer informasjon om AvHoldt finnes på www.traumebevisst.no/program/avholdt.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i møte med likeverdige parter. Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS-Vest og Sør, og CRUX Kalfaret behandlingssenter. Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspektivet, voldsforståelse og avhengighetsforståelse kan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til pasientene.

Programmet er i all hovedsak forankret i de to nederste delene av verditrekanten nedenfor. Det vil si at vi i liten grad fokuserer metoder og tiltak, men arbeider med organisasjonens, de ansattes arbeidskultur og verdier samt teori omkring de ulike elementene i programmet. Dette ut fra en forståelse om at gjennom bevisst jobbing på disse nivåene velger enheten selv de gode metodene og tiltakene.Vår kompetansemodell er forankret i C. Falenders beskrivelse av kompetanse (se figur nedenfor), som er i skjæringspunktet mellom teoretisk kunnskap, personlige ferdigheter og verdier. I tradisjonell kompetanseutvikling fokuseres ofte teoretisk kunnskap og ferdigheter. I dette programmet er verdier og holdninger viet like stor plass, og vi ønsker å styrke betydningen av CRUX sine kjerneverdier: Helhjertet og Raus, Dristig og Solid.CRUX sin virksomhetside; «Vi er medvandrere som står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, så de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Vi tror på kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen» og slagord om at ”Det finnes alltid muligheter” skal gjennomsyre hele programmets faglige innhold. All teoretisk kunnskap og ferdighetstrening skal være forankret i et slikt menneskesyn

Som en del av fellesprogrammet avvikles det en «Kick-off» samling over en halv dag, hvor vi gir noen «frampek» på programmets innhold, vektlegging av trygge ansatte, samt fokus på egen og kollegaivaretakelse.

Programmets målsetting

Programmet fokuserer på verdi og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag i fagutvikling. Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan traumatiserte personers atferd, følelser og fortellinger kan forstås som uttrykk for opplevd smerte. Programmet skal også gjennom fagutvikling i praksisfelleskap bidra til å se mulige sammenhenger mellom avhengighetslidelser og utviklingstraumer, aggresjon og vold og derigjennom bidra til økt handlingskompetanse og trygghet hos ledere og ansatte som fremmer pasientenes tilfriskningsprosess.

I henhold til SAMHSA, The US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (www.samhsa.gov) , kjennetegnes en traumebevisst tilnærming ved at programmet, organisasjonen eller systemet;

  1. Innser den omfattende innvirkning traumer har, og forstår potensielle veier til tilfriskning.
  2. Gjenkjenner tegn og symptomer på traumer hos klienter, familier, ansatte og andre som er involvert i systemet.
  3. Responderer ved fullt ut å integrere kunnskap om traumer i visjoner, prosedyrer og praksis, og
  4. Jobber aktivt mot å unngå retraumatisering.

En traumebevisst tilnærming kan implementeres i ulike organisasjoner og tiltak, og i denne sammenhengen i rusbehandling på spesialisthelsetjenestenivå.

En viktig del av kompetansehevingsprogrammet AvHoldtUng er implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse.

Det er en forutsetning at ledelsen/fagstøtter sikrer at ulike utviklingsprogrammer/prosjekter settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten.

Programmets innhold

Det inngås et forpliktende samarbeid mellom Crux Kalfaret, RVTS Vest og RVTS Sør.

Samarbeidet omfatter:

  1. Kick off samling
  2. Forankring for forandring (2 dagers samling)
  3. Traumebevist Rusbehanding (2 dagers samling)
  4. Førstehjelp ved selvmordsfare (2 dagers samling)
  5. Traumebevist Rusbehandling II (2 dagers samling)
  6. Egen og kollega ivaretakelse (1 dags samling)

For å støtte implementeringen lages en egen webside med faglige ressurser, samt beskrivelse av programmet.

Last ned


Prosjektbeskrivelse (kommer...)