Trening og refleksjon

Praktiske workshops

Introduksjon

Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for trening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, refleksjonsøvelser og selvrapporteringer.

For å støtte god praksis avholdes 3 trenings- og refleksjonssamlinger:

Samling 1

Traumebevisst omsorg og kultursensitivitet. Samlingen går over 1 dag og vil fokusere anvendelse av de forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert i trinn 3. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt kultur og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.

Samling 2

For ansatte i Ressurssenter, ledergruppe og sentrale personer i skole / barnehage arrangeres VIVAT-kurs. Kurset går over 2 dager og gir handlingstrygghet med hensyn til å forholde seg konstruktivt i møtet med selvdestruktivitet, selvskading og mulig selvmord. Kurset gir også god trening i kommunikasjon om krevende tema.

For øvrige ansatte i skole arrangeres det ett ”portåpnerkurs” over en dag. Kurset har fokuserer på hvordan man kan møte selvmordsuttrykk og selvskading i skolen.

For ansatte i barnehage arrangeres en workshop med fokus på å oppdage tegn til tilknytningsvansker og traumatisering hos barn.

Samling 3

Egen- og kollega ivaretakelse. Samlingen går over 1 dag. Det er kjent at ansatte som betjener traumatiserte barn og unge utsettes for risiko for »omsorgstretthet» og sekundærtraumatisering (burn-out). Arbeidet denne dagen er konsentrert rundt praktisk forebyggende og ivaretakende tiltak. Det er også kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisstgjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. Hva kan barn og unge lære oss om oss?

Øvrige samlinger

Det legges opp ytterligere en dagssamling for hver av enhetene. Tema avtales i møte 6. desember