Om programmet


Informasjon


Dette er et helhetlig kompetanseutviklingsprogram for Iveland kommune og retter seg mot ansatte i skole, barnehage, psykiske helse og nav. Det består av 7 trinn med sikte på å heve forståelses- og handlingskompetanse i forhold til førskolebarn og elever med sosio-emosjonelle utfordringer (selvskading, selvmordstanker, vold i nære relasjoner, psykisk sykdom eller rusmisbruk i hjemmet, omsorgssvikt og andre former for relasjonelle krenkelser).

Programmet retter seg mot alle ansatte i skole og barnehage, samt ansatte i avdeling for barn og unges helse. Noe av undervisningen vil også være åpent for andre grupper i kommunen.

Visjon:
I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv

Intensjon:
Gi ledelse og personale faglig trygghet og kompetanse til å skape et inkluderende læringsmiljø der utsatte barn og unge blir møtt med utviklingsstøttende intervensjoner.