Samling 1

Hvor er vi? Traumebevisst praksis. Tankekart med ungdommer og ansatte. (2 dager)


«Hvor er vi?»
Målsetting: Å sette ord på egen situasjon og finne ut hvilke områder det er behov for å vektlegge i programmet. Se programmet relevans opp mot UDI’s rundskriv om det faglige innholdet i ema-mottak.

Ansattes egen opplevelse av jobben de gjør: Gode erfaringer, vanskelige dilemmaer og ønsker og håp for veien videre. Verktøy: Dobbeltlytting, Hjerteøvelsen og Tankekartet.

God omsorg og god struktur

godt fellesskap for ansatte og beboere, om forhold og sammenheng mellom gode relasjoner, omsorg og struktur. Hvordan kan måltider, kost og ernæring, fellesaktiviteter, døgnrytme mm. være med å underbygge dette.

Narrativ forståelse og grunnlagstenkning. Hvordan historiene om oss selv former vår identitet, og hvordan utvidet forståelse gir rom for gode menneskemøter.

«Traumebevisst praksis»
Målsetting: Gode menneskemøter

Utgangspunkt i ungdommenes behov. Videreføring av prosesser fra dag 1

En dialogbasert forelesing om traumebevisst omsorg i praksis.

De tre pilarer i traumebevisst omsorg - trygghet, relasjoner/sammenhenger, følelsesregulering/coping, den tredelte hjerne, stress-responssystem, toleransevindu, triggere, smerteuttrykk, circle of courage.

Mulighet for prosesser sammen med ungdommer og ansatte, for eksempel «Tankekartet».