Om programmet


Dette er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er for ansatte i mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Programmet gjennomføres av RVTS Sør i løpet av 2018, og presenteres på samling for ema-mottak 30.05 2018 på Gardermoen, samt på samling for ema-mottak okober/november 2018.

Programmet gjennomføres i hvert enkelt mottak, og er for alle ansatte. Det vil avholdes et innledende og avsluttende møte med mottaksleder, barnefaglig ansvarlige og informasjonsansvarlig i hvert enkelt mottak, samt kontaktpunkter med ca 14 dagers mellomrom mellom samlingene med ledelse underveis i prosjektperioden. Dette kan evt. gjøres i samarbeid med lokale RVTS.

Det vil også bli gitt tilbud om ytterligere opplæring for ressurspersoner innenfor noen av temaene.

Målsetting

Programmet skal bidra til et faglig godt omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i mottak, ved at ansattegruppen videreutvikler og arbeider mot en felles faglig plattform. Programmet omfatter alle ansatte, slik at et systematisk omsorgsarbeid omfatter både ledelse og den enkelte ansatte. Det er derfor en forutsetning at både ledelse og ansatte deltar samlet på samlingene.

Programmet har følgende læringsmål:
  • Deltakerne skal utvikle kompetanse, verdier og holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst praksis i mottaket. Dette skal istandsette ansatte til å være trygge og ivaretakende voksne.
  • Økt kunnskap om relasjonens vitale betydning for psykisk helse og forebygging av risikoatferd. God praksis som fremmer dette.
  • Metodikk og verktøy til gjennomføring av samtaler mellom ansatte og beboere.
  • Styrke barnefaglig og flyktningfaglig kompetanse i mottaket.
  • Bidra til et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommune og øvrige deler av hjelpeapparatet.
Programmet skal tilpasses lokalt etter behov på hvert enkelt mottak.

Omfang

Programmet består av tre samlinger for alle ansatte i hvert av mottakene. To av samlingene vil gå over to dager, samt en heldagssamling. En av disse samlingene vil være Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Det legges opp til møte med mottaksledere/barnefaglig ansvarlige med fokus på avklaringer i forkant av programoppstart, og erfaringsinnhenting i etterkant av undervisningsdagene. Mellom samlingene vil det i tillegg være kontaktpunkter mellom prosjektkoordinator (evt. ved telefon/skype) ca. hver 14. dag.

Videre vil mottaksledere og barnefaglig ansvarlige få tilbud om deltakelse i RVTS Sør sitt faste grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (2 dager). Samt opplæring i «Livets tre» (1 dag)


Se presentasjon av programmet

Last ned prosjektbeskrivelse

Evaluering