Samling 3

«Hva gjør vi når det blir vanskelig? Og hva gir energi?» (dagssamling)


Arbeid med traumatiserte kan være utfordrende, ikke minst i institusjonssammenheng (bolig, skole m.v.). Det har sammenheng dels med at traumebevisst omsorg åpner opp for relasjonelt styrt “forskjells behandling” og for at traumatiserte i sin symptombagasje ofte kan bære med seg splitting og projeksjon. Det betyr at intern uenighet, usikkerhet og slitasje etter en tid kan sette dagsorden.

For å forebygge dette gjennomføres det profesjonaliserings- og kvalifiseringsseminar med de ansatte som arbeider nærmest beboerne.

Å hjelpe traumeeksponerte mennesker er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte ofte utløser (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne, noe som kan hemme god utviklingsfremmende omsorg.

For å forebygge dette fokuserer seminarene også på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt ansattes individuelle mestringsstiler og eventuell egen traumebelasting.

Denne samlingen vil omfatte følgende:

  • Nødvendigheten av forskjellighet i teamet og identifisering av lokal forskjellighet
  • Tilrettelegge for å etablere en kultur for å møte utfordringer
  • Veier gjennom konflikt
  • Løfte frem suksesshistorier
  • Øve på bruk av verktøy (toleransevindu, triggere, regulering/mestring)
  • Implementering
Fordypningstoff