Om programmet


Dette er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er spisset mot arbeidet rundt bosetting av enslige mindreårige flykninger i kommunene.

Programmet har et fokus rundt kompetanseheving av ansatte, fagledere og ledere som er direkte knyttet til dette arbeidet. Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning og har som intensjon å utvide ansattes faktiske handlingskompetanse gjennom økt kunnskap og ferdigheter.

Omfang

Programmet gjennomføres i løpet av ca ½ år og vil for ansatte i boligene innebære at det settes av totalt 4 dager til de 3 samlingene. Videre må det tilrettelegges for at de ansatte kan gjennomføre sin kompetanseheving mellom samlingene. Lederne vil i tillegg ha lederstøtte fordelt på tre samlinger, totalt 2 dager. I tillegg vil det være et tilbud for kommunene om ytterligere fordypning innenfor noen av temaene.

Målsetting

Programmet skal bidra til å sikre en god kvalitet i tilbudet til å bosette enslige mindreårige, spesielt tilpasset gruppens spesifikke behov.

Programmet bygger videre på en medvirkningsbasert tilnærming til læring og utvikling. Dette innebærer at kompetansehevingen skal istandsette den enkelte ansatte, nærmeste leder/fagleder og enslige mindreårige til å utvikle gode relasjoner, god omsorg og gode måter å håndtere vanskelige situasjoner på.


Last ned prosjektskisse