Om programmet


Informasjon


BoGodt er et kompetanseutviklingsprogram i traumebevisst omsorg. Programmet har som målsetting å bidra til høyere kvalitet og kontinuerlig forbedring av oppfølgingstjenestens tilbud til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelbruk og psykisk utviklingshemming.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning og har som intensjon å utvide ansattes handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter.

Kompetanseprogrammet er for ansatte i utvalgte boliger i oppfølgingstjenesten i Kristiansand. Programmet inneholder også et Lederstøtte program for ledergruppen og en Superbruker-opplæring for en gruppe bestående av utvalgte ansatte.