Om programmet


«Deltakende felleskap og psykisk helse: et kompetanseutviklingsprogram for arbeid med flyktninger i Bø og Sauherad kommuner»

RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra Bø og Sauherad kommuner ved ledelsen om å gjennomføre et kompetanseutviklingsprogram. Målgruppen er ansatte i flykningetjenesten, psykisk helse, helsestasjonen og PP-tjenesten i Bø og Sauherad kommuner. I tillegg deltar to ansatte fra Nome kommune.

Programmet gjennomføres over ca. et år. Programmet vil bestå av 4 hele undervisningsdager for alle ansatte, samt 4 lederveiledninger over 3 timer, gitt i tilknytning til undervisningsdagene. Det vil være ønskelig at alle avdelinger/enheter er representert i lederveiledning med 1-2 representanter.

Målsetting

Programmet skal bidra til å sikre en god kvalitet i tilbudet til målgruppen for de deltakende tjenester i kommunene, samt øke god samhandling mellom ulike tjenester.

Programmet baseres seg på traumebevisst omsorg. Vi vil legge stor vekt på å jobbe med kultur- og verdiforståelse, samt ulike teoretiske tilnærminger, som grunnlag for arbeidet med konkrete tiltak og metoder. Medvirkningsbasert tilnærming til læring og utvikling er en viktig del av dette programmet. Dette innebærer at kompetanseutviklingen skal istandsette den enkelte ansatte, til å utvikle gode relasjoner, god omsorg og gode måter å håndtere vanskelige situasjoner på i møte med brukere av tjenestene.

Programmet har følgende læringsmål:

  • Utvikle felles verdiforankring omkring menneskemøter som grunnlag for arbeidet med ulike målgrupper.
  • Arbeide med mer forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med flyktninger, og hvordan man kan utfylle hverandre i et kollegialt fellesskap.
  • Deltakerne skal utvikle kunnskaper og ferdigheter basert på forskningsmessig kunnskap omkring «god omsorg» og en traumebevisst tilnærming.
  • Gi konkrete og praktiske handlemåter i situasjoner som ansatte møter i hverdagen med grunnlag i den teoretiske forståelsen.


Innhold og implementeringsstøtte

Programmet organiseres i to deler: En del for alle ansatte som følger programmet, og en del for ledere ved de ulike avdelingene/enhetene. Ledere er sentrale i motivering og implementering av kunnskap og verdiforankring i organisasjonen, og derfor tilbyd de eget lederstøtteprogram.