Lederstøtteprogram


I programmet vil det være et lederstøtteprogram. Deltakerne vil være ledere, fagledere og ressurspersoner fra ulike avdelinger og enheter. Lederstøtteprogrammet vil være i etterkant av undervisningsdagene for alle ansatte og har tre timers varighet.

Hensikten med programmet er å understøtte lederrollen i denne praksisen som etableres gjennom dette programmet. Siden dette er et konsentrert program vil muligheten for varig praksis utvikling være avhengig av fokus for videreføring av den enkelte leder i samarbeid med sine ansatte etter at RVTS Sør har avsluttet sitt arbeid. Ved å utveksle erfaringer ledere imellom, og ved bruk av konkrete og praktiske veiledningsverktøy, tror vi at dette kan danne et grunnlag for varig praksisendring.

Veiledningen vil bestå av både konkrete saksorienterte problemstillinger, egen erfaringsdeling, refleksjoner over lederpraksisen i lys av traumebevisst omsorg. Videre vil det være fokus på de ansattes læring gjennom arbeidsoppgavene som er utført mellom samlingene.

Arbeidsoppgaver mellom samlingene

En viktig forutsetning for dette utviklingsarbeidet vil være at den enkelte ansatte prøver ut, og reflekterer over egen praksis. Videre at ansatte kan dele erfaringer og knytte teorien og øvelsene i samlingene opp mot hverdagspraksisen i arbeidet sitt.

Arbeidsoppgavene legges under samlingene.


Filer fra samling 4 (20. november)


Filer fra samling 3 (13. september)Filer fra samling 2 (15. mai)


Filer fra samling 1 (29. mars)