Om programmet


BUP og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region sør (RVTS Sør) har inngått et samarbeid med BUP om et kompetanseprogram.

Målsetting

  • at en traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen
  • at barn og unge dere kommer i kontakt med som har fått sin utvikling traumatisert skal bli møtt av ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser

Metode

Samarbeidet praktiseres i tråd med moderne implementeringsforskning som et fortløpende utviklingsprogram.

Utviklingsprogrammet inkluderer:
  • Behovsanalyse med leder og ansatte
  • Kontraktinngåelse
  • Teoretisk opplæring
  • Praktisk trening / workshops

Innhold

Programmet tar utgangspunktet i Carol Falenders (2004) kompetansebegrep; hvor kompetanse forstås som skjæringspunktet mellom de grunnleggende verdiene og holdningene en har, hvilke ferdigheter en har opparbeidet seg gjennom erfaring og praksis (inkluderer også personlige ferdigheter som selvforståelse, empati, osv), og tradisjonell boklig lærdom. Ifølge Falender bør all kompetansebygging ta høyde for disse tre nivåene, og i tabellen på neste side er dette lagt inn som VerdiKompetanse, FerdighetsKompetanse, og KunnskapsKompetanse

BUPs verdikompetanse

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. I arbeidet under dette bygget, vil vi arbeide med ”jordsmonnet”, verdiene og arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette seg i.

BUPs kunnskapskompetanse

Hvordan møte traumeutsatt barn og unge på en best mulig måte? En god traumebevisst fagperson kjennetegnes ved at han/hun har god kunnskap og forståelse av hvordan hjernen formes av bruken. Familier som oppsøker BUP er ofte i en eller annen form for krise. Hva trenger mennesker for å utvikle seg? Hvordan kan kunnskapen om hvordan hjernen formes av bruken hjelpe oss i møte med mennesker som ”står fast”? Hva trenger mennesket for utvikling, hva har utviklingspsykologien lært oss?

BUPs ferdighetskompetanse: JEG

Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp hos BUP. Ansatte må reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som har vansker med å bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil ikke føre til endring. En traumebevisst terapeut har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”. Dette påvirker nødvendigvis behandlingstilnærmingen, og hvordan den utformes.

BUPs ferdighetskompetanse: VI

For at en traumebevisst praksis skal få grobunn er det viktig å se den enkelte ansatte som en del av felleskapet. Jeg -ét er avhengig av Vi -ét for å arbeide traumebevisst. Helheten er avhengig av delene. Hvordan kan BUP som helhet møte traumatiserte mennesker, og være traumebevisste i hele sin tilnærming. Herigjennom fokus på egen organisasjonskultur. Vi vil fokusere på hvordan man kan lykkes i å implementere traumeforståelse som en komplementering av eksisterende kunnskap og forståelse.

Varighet

Utviklingsprogrammet gis en varighet på 1 år regnet fra faktisk oppstart. I perioden høst 2017 - vår 2018 skal RVTS ha gjennomført 4 samlinger.

Justeringer i forhold til rekkefølge/struktur i programmet kan forekomme dersom BUP og RVTS Sør er enige om at dette er hensiktsmessig.