Forankring for forandring

To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på verdier, arbeidskultur, organisasjonsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.

Introduksjon

Arbeid med traumatiserte pasienter med alvorlige rusproblemer kan være utfordrende. Dels fordi traumebevisst praksis åpner opp for relasjonelt styrt ”forskjellsbehandling” og dels fordi traumatiserte kan ha til dels utfordrende smerteutrykk. Pasientenes ulike smerteutrykk kan medføre intern uenighet, usikkerhet og slitasje blant ansatte.

For å styrke praksisfelleskapet arrangeres en forankring for forandrings-samling over to dager

Samlingen vil berøre følgende temaer:

  • Verdibevisstgjøring, hva betyr CRUX sine verdier i praksis, hvordan lever vi de ut?

  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak.

  • Nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i organisasjonen. Vi anvender i noen grad samtaleverktøy i arbeid med organisasjonens team/arbeidsgrupper.

  • Prinsipper for konstruktiv kommunikasjon for å støtte kollegabasert veiledning og for å forebygge konflikt og misforståelser.

  • Arbeidsgledefaktorer, samt vektlegging av tillitt og ansvar.

Å hjelpe traumeeksponerte pasienter er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte kan utløse (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne, noe som kan hemme god utviklingsfremmende praksis. For å forebygge dette fokuseres det i fagdagene også på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt ansattes verdier og holdninger, egen mestringsstil og eventuell egen traumebelastning.