Organisasjonskultur

Arbeidsglede
To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på medarbeiderskap, refleksjon, tillitt, ansvar og kommunikasjon.

Introduksjon

Arbeid med traumatiserte pasienter med alvorlige rusproblemer kan være utfordrende. Dels fordi traumebevisst praksis åpner opp for relasjonelt styrt ”forskjellsbehandling” og dels fordi traumatiserte i sin symptombagasje ofte kan bære med seg splitting og projeksjon. Dette kan resultere i at intern uenighet, usikkerhet og slitasje etter en tid kan sette dagsorden.

For å forebygge dette, og legge til rette for god fagutvikling, gjennomføres det to dagssamlinger á 6 timer, med selvstudieoppgaver imellom, hvor vi belyser og berører følgende temaer:

  • grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak.

  • nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i organisasjonen. Det anvendes i noen grad organisasjons-psykologisk verktøy til å identifisere eksisterende forskjellighet i organisasjonens team/arbeidsgrupper.

  • prinsipper for konstruktiv kommunikasjon for å støtte kollegabasert veiledning og for å forebygge konflikt og misforståelser.

  • arbeidsgledefaktorer, samt vektlegging av tillitt og ansvar.