Om programmet


«AVHOLDT - TRAUMEBEVISST RUSBEHANDLING»


I det følgende presenteres et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er laget for Borgestadklinikken Blå Kors - avdeling Loland, og består av 7 trinns programmet ”AvHoldt - Traumebevisst rusbehandling”.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning. Det har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i møte med likeverdige parter. Det vil si at programmets innhold utformes og gjennomføres i nært samarbeid mellom RVTS-Sør og Borgestadklinikken. Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspektivet og avhengighetsforståelsen kan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til pasientene.

Programmets målsetting

Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan traumatiserte personers atferd, følelser og fortellinger kan forstås som uttrykk for opplevd smerte. Programmet skal også gjennom fagutvikling i praksisfelleskap bidra til å se mulige sammenhenger mellom avhengighetslidelser og komplekse traumer, og derigjennom bidra til økt handlingskompetanse hos ledere og ansatte som fremmer pasientenes tilfriskningsprosess.

I henhold til SAMHSA, The US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (www.samhsa.gov) , kjennetegnes en traumebevisst tilnærming ved at programmet, organisasjonen eller systemet;

 1. Innser den omfattende innvirkning traumer har, og forstår potensielle veier til tilfriskning.
 2. Gjenkjenner tegn og symptomer på traumer hos klienter, familier, ansatte og andre som er involvert i systemet.
 3. Responderer ved fullt ut å integrere kunnskap om traumer i visjoner, prosedyrer og praksis.
 4. Jobber aktivt mot å unngå retraumatisering.

En traumebevisst tilnærming kan implementeres i ulike organisasjoner og tiltak, og i denne sammenhengen i rusbehandling på spesialisthelsetjenestenivå.

En viktig del av kompetansehevingsprogrammet ”AvHoldt” er lederstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og relasjons-kompetanse. Videre blir det viktig at ledelsen mestrer å sikre at ulike utviklingsprogrammer/prosjekter settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten.

Programmet skal på denne måten bidra til å sikre god kvalitet i organisasjonens behandlingstilbud, spesielt tilpasset pasientenes behov.

Programmets innhold

Det inngås et forpliktende samarbeid mellom Borgestadklinikken Blå Kors – Avdeling Loland og RVTS Sør.

Samarbeidet omfatter:

 1. implementeringsanalyse og lederstøtte
 2. organisasjonskultur / arbeidsglede
 3. teoretisk undervisning
 4. trening og refleksjon
 5. fordypning for ressurspersoner ved avdelingen
 6. konsultasjoner / NMT kartlegginger
 7. videre kompetanseutvikling

For å støtte implementeringen lages en egen webside med faglige ressurser, samt beskrivelse av programmet.

Last ned


Prosjektbeskrivelse (PDF)

Prosjekt NMT i rusbehandling (PDF)