MIGRASJON

Hovedsiden
En betydelig del av flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har vært eksponert for traumatiserende hendelser.

Mange kan fortelle om et liv preget av uro, borgerkrig, konflikter og kanskje tortur. For noen har reisen til Norge vært lang og langvarig og har ikke sjeldent omfattet flukt, utrygghet, opphold i flyktningeleirer og møte med uverdige og krenkende situasjoner. For noen har møtet med Norge budt på usikre og utrygge asylsøkerprosesser og langtidsopphold i mottak.

Slike forhold vil påvirke tryggheten og stabiliteten i omsorgssituasjonen både før, under og etter migrasjonen. Mange av barna bærer derfor utviklingstraumer med seg. Å utsettes for krenkelser påvirker mennesker uavhengig av hvor de er vokst opp.

Vårt mål er at alle som møter flyktninger og asylsøkere og bosatte har kunnskap om psykiske traumer, om traumers konsekvenser og om traumebevisst og utviklingsfremmende omsorgsytelse og støtte.

Vår drøm er at alle uansett veien hit, blir sett på bakgrunn av hva de har opplevd.

Kompetansehevingsprogrammer

› Les mer


› Les mer


Kommer snart...

Kurs, prosjekter og god praksis

› Les mer

Grunnkurs i familievold og traumer

Omfanget av vold i nære relasjoner er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

RVTS Sør arrangerer regelmessig grunnkurs om «familievold og traumer». Grunnkursene arrangeres som dagskurs og lokaliseres til ulike steder i regionen.

Grunnkursene har følgende læringsmål:
• ulike former for vold
• voldens psykologi og dynamikk
• vold i familieperspektiv
• voldens konsekvenser
• beskyttelsesstrategier overfor voldsutsatte
• steder å henvende seg for voldsutsatte
• volden som traumatiserende faktor
• komplekse psykiske traumer
• psykiske traumers virkemekanismer
• grunnprinsipper i traumebevisst omsorg

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under «kurs og konferanser» for opplysninger om nye grunnkurs.

Fordypningsstoff:
Vold og traumer I (PDF)
Vold og traumer II (PDF)
Vold - definisjoner (video)
Vold i nære relasjoner (video)› Les mer

Grunnkurs om traumeforståelse

- med særlig fokus på vold og seksuelle overgrep

RVTS Sør ønsker med dette grunnkurset å gi deltagerne et godt faglig grunnlag for å bedre forstå, møte og hjelpe mennesker som her vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og krenkelser. Vi vet i dag mye mer om hva vold, overgrep og krenkelser gjør med barn, unge og voksne enn vi visste for bare få år siden.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Det er rettet mot ansatte som jobber med barn, unge og voksne for eksempel innenfor barnevern, familievern/familiesenter, helsestasjoner, barnehager, skoler, DPS/psykisk helse og politi. Kurset vil arrangeres på ulike steder i region sør.

Følg med på websiden vår sor.rvts.no for nærmere annonsering.

Program:

Dag 1:
Grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg


• Hva er traumer/traumatisering?
• Hjernens fungering under stress
    o Forsvarsmekanismer
    o Toleransevinduet
    o Den 3-delte hjerne
    o Dissosiasjon
• En traumebevisst omsorg
    o Utviklingsfremmende og helende omsorg
Dag 2:
Vold og seksuelle overgrep


• Hva vet vi om:
    o Ofre for vold og overgrep?
    o Utøvere av vold og overgrep?
    o Unge overgripere?
• Hvordan hjelpe ofre og overgripere?
• Sikkerhet, samtykke, melde/avvergeplikt
• Omsorg og behandling. Hvordan samtale med barn om vold og seksuelle overgrep?


Kontaktpersoner
› Heine Steinkopf, e-post: heine.steinkopf@bufetat.no, tlf: 481 42 436
› Inger Lise Andersen, e-post: inger.lise.andersen@bufetat.no, tlf: 991 51 421

Fordypningsstoff:
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer (PDF)
Samregulering - Veien til selvregulering. v/ Howard Bath (PDF)
7 sentrale funksjonsområder som påvirker barn som er komplekst traumatisert (PDF)
Traumer - Introduksjon (video)
Traumeguiden (PDF)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer


› Les mer

Likemannsarbeid Kvinnelig Omskjæring

Fordypningsstoff:

Ung og omskåret (VIDEO)
Dissosiasjon: Heine Steinkopf (VIDEO)
Traumer - en introduksjon (VIDEO)› Les mer

Flyktningfaglig forum

Flyktningefaglig Forum er et tilbud om kompetanseheving og erfaringsutveksling lokalt i fylkene i regionen. Forum arrangeres som halvdagssamlinger i et samarbeid mellom RVTS Sør og én av fylkets kommuner.

Flyktningefaglig Forum arrangeres årlig og har som målsetting:
1) å tilføye oppdatert kunnskap om aktuelle temaer og skape grunnlag for felles faglig forståelse for alle som arbeider med flyktninger;
2) å bygge lokale nettverk for kollegakontakt på tvers av kommunegrenser

Målgruppen er helsesøstre, barnevernansatte, ansatte i kommunalt psykisk helse, sykepleiere, lærere, familievernansatte, mottaksansatte, flyktningkonsulenter og NAV-ansatte i alle kommuner i det aktuelle fylke.

RVTS Sør bidrar med faglige foredrag.

Temaene i 2011 var:
1) Hvordan snakke med flyktninger i krise?
2) Traumebevisst omsorg i praksis og
3) Resilience i fluktperspektiv .

Følg med på www.rvts.no/sor for å se når Flyktningefaglig Forum neste gang arrangeres i ditt hjemfylke eller ta gjerne kontakt rvts.no@bufetat.no dersom du har spørsmål eller forslag til emner du ønsker belyst

Flyktningefaglig Forum. Region Sør inngår i Nasjonalt flyktningefaglig forum som er et landsdekkende nettverk og bl.a. arrangerer en årlig samling for medarbeidere fra alle 5 RVTSene som arbeider spesielt med flyktningerelaterte emner. Nasjonalt Flyktningefaglig Forum har to undergrupper: 1) Generelt flyktningefaglig forum som fokuserer generelle flyktningefaglige spørsmål og 2) Barnefaglig forum som spesielt fokuserer tematikker som er knyttet til barn