Kompetanseutviklingsprogram
Kultursensitivitet


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Avklarende møte med oppdragsgiver om vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere. Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger. Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.

› Les mer

Teoretisk opplæring


Innvandrere og etniske minoriteter utgjør en økende andel av tjenestemottakere innen helse, barnevern og skole/utdanning m.fl. Når tjenesteytere møter vansker i hjelpearbeidet sitt ser vi ofte en tendens til å «kulturalisere» sosiale forskjeller og konflikter i flerkulturelle samfunn. Med andre ord: når noe er vanskelig å forstå, er det lett å fokusere på det som er forskjellig – og kalle det for kultur. Dette kan medføre at mennesker oppfattes som «programmerte» , der handlinger synes bestemt ut fra en kulturell innkoding. Konsekvensen blir at hjelperen da tror at kunnskap om «de andres» kultur er påkrevd for derigjennom å forstå deres utsagn og handlinger. Hjelperens ønske om å «forstå» kan da bli jakt på logikken bak handlinger eller utsagn, en tro på at dersom vi bare forstår «kulturen» til folk vil vi også forstå deres handlinger.

Det er bekymringsfullt fordi hjelperen da mister fokuset på at det faktisk er mennesker, og ikke «kulturer», som handler. Vi registrerer at en slik tilnærmingen kan bidra til å skape en avmaktsfølelse i hjelpeapparatet hvor hjelpere etterspør mer kompetanse i forhold til nasjonale kategoriseringer (afghansk kultur, somalisk kultur osv).

Et alternativ er en kultursensitiv tilnærming. Stikkord her er fokus på det vi har felles og på å skape tillit i møtet med den fremmende for igjennom dialog forsøke å forstå. Kultursensitivitet handler om bevisst refleksjon over holdninger og verdier mer enn det handler om konkret kunnskap: Det dreier seg om å «spørre inn», lytte, lære og bygge relasjoner.

Deltakere skal etter undervisningen
• Kunne redegjøre for begrepet kultursensitivitet
• ha reflektert over egen praksis i møte med fremmedhet
• gjort erfaringer med «gode spørsmål» i samtalen med den fremmede
• gjort erfaringer/være kjent med kulturformuleringen fra DSM IV
RVTS 2012