Kompetanseutviklingsprogram
For ansatte som arbeider i barneverntjeneste, helsestasjon, familiesenter m.v.


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Avklarende møte med oppdragsgiver om vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere. Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger. Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.› Les mer

Psykiske traumer


Ansatte i kommunale barnetjenester møter ofte barn/unge med psykiske traumer. Ofte uten at traumebelastingen er kartlagt eller diagnostisert og dermed også uten at faktiske årsaksforhold bak barns vansker blir møtt med adekvate hjelpetiltak.

Kartlegging og identifisering av, samt bistand til traumatiserte barn, forutsetter spesifikk kompetanse og kunnskap Implementering av ny kunnskap og nye metoder er krevende og komplisert og vil stille krav om tydelig ledelse fra oppdragsgivers side og evne/vilje til å håndtere eventuelle parallellprosesser, konflikter/konflikthåndtering og organisatoriske svakheter

Det gjennomføres en implementeringsanalyse sammen med oppdragsgiver for å avdekke mulige organisatoriske konsekvenser av utviklingsprogrammet og for å avklare gjensidige forpliktelser og ansvarsfordeling ifm gjennomføring.

Det forutsettes at kontrakt om samarbeid er inngått mellom oppdragsgiver og RVTS Sør før programstart. Det forutsettes at kontrakten er ledelsesforankret i bestillerkommunen.› Les mer

Utfordrende


Det er utfordrende å arbeide med traumatiserte. Dette har bl.a.sammenheng med at traumebevisst omsorg åpner opp foren relasjonell nærhet som kan disponere for uenighet, slitasje og usikkerhet. Det har sammenheng med at møtet med traumatiserte kan utløse irrasjonelle beskyttelsesstrategier hos hjelperne.

Det gjennomføres derfor et 2-dagers teambasert prosess-seminar med tjenestemottakerne for å sikre forståelsen av at forskjellighet i teamet. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig organisasjonsforståelse og trening i konstruktiv kommunikasjon. Dette seminaret vil også fokusere på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt de ansattes egen mestringsstil. Seminaret vil inneholde selvstudieoppgaver

De ansatte skal etter gjennomført seminar og selvstudieoppgaver:

 • ha kunnskap om og ha gjort erfaringer med prinsippene i konstruktiv kommunikasjon

 • ha kunnskap om nødvendigheten av ulike teamroller i et velfungerende fellesskap og ha reflektert over egen teamrolle

 • ha reflektert over egen mestringsstil og over hvordan egne livserfaringer påvirker praktisk omsorgsutøvelse

 • ha reflektert over og ha gjort erfaringer med å ta ansvar for egne følelser, for egne reaksjoner og for egen kommunikasjon› Les mer

Traumebevisst omsorg


Traumebevisst omsorg er like mye er verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at verdigrunnlaget er kjent for, og deles av, alle ansatte.

Det gjennomføres derfor teoretisk undervisning med forelesinger over 2 dager.

Undervisningen dekker temaområdene traumeforståelse, traumebevisst omsorg og kultursensitivitet.

Det vil inngå selvstudieoppgaver som tjenestemottakerne arbeider med i perioden mellom undervisningens to dager.

Ansatte skal etter undervisning og selvstudieoppgaver:

 • kunne redgjøre for komplekse traumers og traumers virkemekanismer og konsekvenser

 • kunne redgjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg

 • ha tilstrekkelig kunnskap om symptomeskalering til å avdekke evt behov for viderehenvisning

 • ha kunnskap om kultursensitivitet

 • ha mottatt feedback på selvstudieoppgaver› Les mer

Implementeringsforskning


Implementeringsforskning viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i beskjeden grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for praksistrening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, selvrapporteringer, refleksjoner og andre øvelser.

Det avholdes derfor 3 workshops:

Workshop 1 er et VIVAT-kurs over to dager. Kurset gir handlingstrygghet ift å forholde seg konstruktivt i møtet med selvdestruktivitet, selvskading og mulig selvmordsfare

Workshop 2 er et dagsseminar for trening i praktisk traumebevisst omsorg. Seminaret fokuserer bruken av metodiske verktøy

Workshop 3 er et dagsseminar for trening i egen- og kollegaivaretakelse. Det er kjent at arbeid med traumatiserte disponerer for utvikling av «omsorgs-tretthet» og utbrenthet.

De ansatte skal etter gjennomførte workshops:

 • ha kunnskap om og gjort erfaringer med «psykologisk førstehjelp» i møtet med selvdestruktivitet og selvmordsfare

 • ha gjort erfaringer med ulike metodiske verktøy i traumebevisst omsorg, herunder samregulering av følelser, triggerregistrering og stabiliseringsmetoder

 • ha kunnskap om metoder for selv- og kollegaivaretakelse for å forebygge omsorgstretthet› Les mer

Anvendelse


Anvendelse av nylært materiale og nye verktøy utløser ofte behov for saksrettet veiledning og supervisjon.

Det gjennomføres derfor 3 veiledninger av inntil 2 timers varighet.

Det forutsettes at veiledningstemaer er forhåndsinnmeldt fra oppdragsgiver.› Les mer

Telefonkonsultasjon


Erfaringsvis oppstår det fra tid til annen spesielle situasjoner eller utfordringer også i periodene mellom planlagte veiledninger.

I slike situasjoner gis lokal fagansvarlig anledning til å søke telefonkonsultasjon hos fagteamene i RVTS Sør.› Les mer

Vedlikehold


Vedlikehold av ny kunnskap og nye metoder sikres best gjennom planlagt oppfølging og kvalitetssikring.

RVTS Sør anbefaler og støtter at det organiseres lokale eller regionale faglige nettverk for erfaringsutveksling og felles metodeutvikling.

Det gjennomføres en avsluttende samtale med oppdragsgiver med sikte på rådgiving i forhold til videre lokal oppfølging/videreutvikling av kompetanse.
Fordypningsstoff

RVTS 2012