Kompetanseutviklingsprogram
For ansatte i enheter for psykisk helse i kommunene


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Avklarende møte med oppdragsgiver om vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere. Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger. Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.› Les mer

Psykiske traumer


Psykiske traumer er betydelig overrepresentert blant mennesker med psykiske lidelser og forstyrrelser. Det medfører at tjenestetilbudet i forhold til psykiske lidelser bør ha kjennskap til grunnprinsipper om traumebevisst omsorg og behandling.

Implementering av ny kunnskap og metoder er krevende og komplisert og vil stille krav om tydelig ledelse fra oppdragsgivers side og evne/vilje til å håndtere eventuelle parallellprosesser, konflikter/konflikthåndtering og organisatoriske svakheter.

Det gjennomføres en implementeringsanalyse sammen med oppdragsgiver for å avdekke mulige organisatoriske konsekvenser av utviklingsprogrammet og for å avklare gjensidige forpliktelser og ansvarsfordeling ifm gjennomføring.

Det forutsettes at kontrakt om samarbeid er inngått mellom oppdragsgiver og RVTS Sør før programstart.

Det forutsettes at kontrakten er ledelsesforankret kommune.› Les mer

Utfordrende


Det er utfordrende å arbeide med mennesker med psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser og rusmisbruksproblematikk. Dette har bl.a. sammenheng med at traumebevisst omsorg og behandling åpner opp for en relasjonell nærhet som kan disponere for uenighet, slitasje og usikkerhet. Og det har sammenheng med at møtet med traumatiserte kan utløse følelsesmessige beskyttelsesstrategier hos hjelperne.

Det gjennomføres derfor et 2-dagers teambasert prosess-seminar med tjenestemottakerne for å sikre forståelse av at forskjellighet i teamet er nødvendig og en styrke, og for å sikre at dette styrkes gjennom nødvendig organisasjonsforståelse og trening i konstruktiv kommunikasjon. Dette seminaret vil også fokusere på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt de ansattes egen mestringsstil. Seminaret vil inneholde selvstudieoppgaver

  • ha kunnskap om og ha gjort erfaringer med prinsippene i konstruktiv kommunikasjon

  • ha kunnskap om nødvendigheten av ulike teamroller i et velfungerende fellesskap og ha reflektert over egen teamrolle

  • ha reflektert over egen mestringsstil og over hvordan egne livserfaringer påvirker praktisk omsorgsutøvelse

  • ha reflektert over og ha gjort erfaringer med å ta ansvar for egne følelser, for egne reaksjoner og for egen kommunikasjon› Les mer

Teoretisk opplæring


Det foreleses i grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg og behandling. Aktuelle samarbeidspartnere kan inviteres med på undervisningen.

Undervisningen går over to dager med ca. en måned mellom dag 1 og dag 2. Vi anser det som viktig at tilstøtende deler av de kommunale tjenestene også får informasjon om hvordan man kan forstå og møte mennesker med psykiske lidelser som har sammensatte omsorgs- og behandlingsbehov, og at det dermed blir en felles forståelsesplattform i kommunen.

Undervisningen er basert på en integrasjon av anerkjente og godt begrunnede teorier og behandlingstilnærminger som passer for alle former for følelsesmessige problemer, psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser og rusmisbruk. Kurset bygger på et fundament av traumebevisste omsorgs- og behandlingsmetoder som via erfaring og forskning har vist til svært gode resultater for mennesker med et vidt spekter av psykiske lidelser og forstyrrelser.

Traumebevisste omsorgs- og behandlingsmodeller kjennetegnes ved at de er opptatt av hvordan forskjellige følelsesmessige påkjenninger kan påvirke menneskers fysiske og psykiske helse på en rekke områder. Essensen i psykiske traumer er at personen blir utsatt for påkjenninger som aktiverer overveldende følelsesmessige opplevelser. Personens forsøk på å mestre de overveldende følelsene strekker ikke til, og personen har kanskje heller ingen andre personer han eller hun kan dele de følelsesmessige opplevelsene med på en god måte. Overveldende følelser kan bli en kilde til psykiske lidelser og en rekke andre menneskelige problemer.

Et felles fokus i all god traumebevisst omsorg og behandling er å hjelpe mennesker til å kunne oppleve trygghet, gode relasjoner og følelsesregulering.

Undervisningen vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse og psykiske lidelser

  • traumebevisst omsorg og behandling

  • følelsesregulering og følelsesintegrering› Les mer

Implementeringsforskning


Implementeringsforskning viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv ofte i beskjeden grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for praksistrening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, selvrapporteringer, refleksjoner og andre øvelser.

Det avholdes derfor 3 workshops:

Workshop 1 er et VIVAT-kurs over to dager. Kurset gir handlingstrygghet ift å forholde seg konstruktivt i møtet med selvdestruktivitet, selvskading og mulig selvmordsfare

Workshop 2 er et dagsseminar for trening i praktisk traumebevisst omsorg. Seminaret fokuserer bruken av metodiske verktøy

Workshop 3 er et dagsseminar for trening i egen- og kollegaivaretakelse. Det er kjent at arbeid med traumatiserte disponerer for utvikling av «omsorgs-tretthet» og utbrenthet.

De ansatte skal etter gjennomførte workshops:

  • ha kunnskap om og gjort erfaringer med «psykologisk førstehjelp» i møtet med selvdestruktivitet og selvmordsfare

  • ha gjort erfaringer med ulike metodiske verktøy i traumebevisst omsorg, herunder samregulering av følelser, triggerregistrering og stabiliseringsmetoder

  • ha kunnskap om metoder for selv- og kollegaivaretakelse for å forebygge omsorgstretthet


› Les mer

Telefonkonsultasjon


Erfaringsvis oppstår det fra tid til annen spesielle situasjoner eller utfordringer også i periodene mellom planlagte veiledninger.

I slike situasjoner gis lokal fagansvarlig anledning til å søke telefonkonsultasjon hos fagteamene i RVTS Sør.› Les mer

Vedlikehold


Vedlikehold av ny kunnskap og nye metoder sikres best gjennom planlagt oppfølging og kvalitetssikring.

RVTS Sør anbefaler og støtter at det organiseres lokale eller regionale faglige nettverk for erfaringsutveksling og felles metodeutvikling.

Det gjennomføres en avsluttende samtale med oppdragsgiver med sikte på rådgiving i forhold til videre lokal oppfølging/videreutvikling av kompetanse
RVTS 2012