Kompetanseutviklingsprogram
Traumebevisst skole


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Avklarende møte med oppdragsgiver om vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere. Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger. Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.› Les mer

Psykiske traumer


Alle skoler har elever med psykiske traumer. Sannsynligvis har de fleste skoleklasser elever som er traumatiserte på grunn av omsorgssvikt, vold, overgrep, psykisk sykdom eller rusmisbruk hos foresatte, understimulering osv. Det medfører at skolens ledelse og ansatte bør ha kunnskap om psykiske traumer og om hvordan traumebelastinger hos elever kan lindres i og gjennom skolens daglige møte med eleven..

Implementering av ny kunnskap og metoder er krevende og komplisert og vil stille krav om tydelig ledelse fra oppdragsgivers side og evne/vilje til å håndtere eventuelle parallellprosesser, konflikter/konflikthåndtering og organisatoriske svakheter

Det gjennomføres en implementeringsanalyse sammen med oppdragsgiver for å avdekke mulige organisatoriske konsekvenser av utviklingsprogrammet og for å avklare gjensidige forpliktelser og ansvarsfordeling ifm gjennomføring.

Det forutsettes at kontrakt om samarbeid er inngått mellom oppdragsgiver og RVTS Sør før programstart.

Det forutsettes at kontrakten er ledelsesforankret i bestillerkommunen.


› Les mer

Verdibasert forståelsesramme


Traumebevissthet er like mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at verdigrunnlaget er kjent for og deles av alle skolens ansatte.

Det gjennomføres derfor teoretisk undervisning med forelesninger over 2 dager.

Undervisningen dekker temaområdene traumeforståelse og traumebevisst omsorg

Ansatte skal etter undervisning:

  • kunne redegjøre for komplekse traumers og traumers virkemekanismer og konsekvenser

  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg

  • ha tilstrekkelig kunnskap om symptomeskalering til å avdekke evt behov for viderehenvisning› Les mer

Implementeringsforskning


Implementeringsforskning viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i beskjeden grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for praksistrening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, selvrapporteringer, refleksjoner og andre øvelser.

Det avholdes derfor 3 workshops:

Workshop 1 er et dagskurs. Kurset gir gjennom forelesninger, øvelser og veiledning erfaring med metoder for samtale/kommunikasjon med traumatiserte elever. Kurset vil inneholde elementer fra den evidensbaserte metoden «dialogbasert barnesamtale (DCM»

Workshop 2 er et dagsseminar for trening i praktisk traumebevisst omsorg. Seminaret fokuserer bruken av metodiske verktøy

Workshop 3 er et dagsseminar for utvikling av elevers sosiale kompetanse. Sosial kompetanse anses som sentral i forebygging av nye krenkelser og ift å øke sjansen for avdekking av vold/overgrep m.v. Workshopen tar utgangspunkt i programmet «Link til livet».

De ansatte skal etter gjennomførte workshops:

  • ha kunnskap om og gjort erfaringer med «psykologisk førstehjelp» i møtet med traumeutløst atferd

  • ha gjort erfaringer med ulike metodiske verktøy i traumebevisst omsorg, herunder samregulering av følelser, triggerregistrering og stabiliseringsmetoder

  • ha gjort erfaringer med samtalemetoder som er spesielt egnet i møtet med traumatiserte barn› Les mer

Anvendelse


Anvendelse av nylært materiale og nye verktøy utløser ofte behov for saksrettet veiledning og supervisjon.

Det gjennomføres derfor 3 veiledninger av inntil 2 timers varighet.

Det forutsettes at veiledningstemaer er forhåndsinnmeldt fra oppdragsgiver.› Les mer

Telefonkonsultasjon


Erfaringsvis oppstår det fra tid til annen spesielle situasjoner eller utfordringer også i periodene mellom planlagte veiledninger.

I slike situasjoner gis lokal fagansvarlig anledning til å søke telefonkonsultasjon hos fagteamene i RVTS Sør.OrganiseringMateriellFordypning


Rapport fra praksis


RVTS 2012