HELSE

Hovedsiden
Et Traumebevisst helsesystem både på 1.-linje og 2.-linjenivå er viktig fordi de fleste barn og voksne har kontakt med helsetjenester flere ganger gjennom livet. Helsesystemene våre er derfor en viktig arena for avdekking av traumebelastinger og for anvisning av gode hjelpetiltak.

Et helsesystem er traumebevisst når det

  • Har kunnskap om psykiske traumer, traumers konsekvenser og virkemekanismer

  • Har ansatte med kompetanse til å se når symptomer lar seg forstå som uttrykk for traumatisk smerte

  • Har ansatte som «evner og orker» å forholde seg til det følelsestrykket som traumatiserte kan utvise

  • Har ansatte som spør: «Hva har du opplevd?»

  • Har ansatte som støtter alle tilfriskningsprosesser ved å skape trygghet, gi kontakt og ved å hjelpe med regulering når følelser blir overveldende

  • Har ansatte som viderehenviser traumatiserte med behandlingsbehov til traumefokusert behandling

  • Har ansatte som anmelder (barnevern/politi) alle saker hvor det reises mistanke om at pasienten utsettes eller har vært utsatt for traumatiserende hendelser

  • Har ansatte som har kunnskap om sekundærtraumatisering og om egen- og kollegaivaretakelseKompetansehevingsprogrammer

› Les mer


› Les mer

Tidlig intervensjon - psykisk helse, rusmidler og vold

Opplæringsprogrammet skal gjøre personell istand til å praktisere tidlig intervensjon for å forebygge og hindre at barn vokser opp med skadelige volds-og konfliktmønstre, og tilbyr hjelp til gravide og småbarnsfamilier for å unngå negativ utvikling over tid.

Dette er et samarbeid mellom Korus, R-bup , Bufetat og RVTS, hvor Korus har ansvar for organisering og gjennomføring av opplæringsprogrammet. RVTS har ansvar for det faglige innholdet om vold i nære relasjoner på dag 3, del 2.

I Region Sør har Vennesla kommune gjennomfør hele programmet. Lier og Arendal kommuner er i ferd med å avslutte opplæringprgrammet, mens Lillesand og Birkenes kommuner har påbegynt.› Les mer


Kommer snart...

Kurs, prosjekter og god praksis

› Les mer

Grunnkurs i familievold og traumer

Omfanget av vold i nære relasjoner er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

RVTS Sør arrangerer regelmessig grunnkurs om «familievold og traumer». Grunnkursene arrangeres som dagskurs og lokaliseres til ulike steder i regionen.

Grunnkursene har følgende læringsmål:
• ulike former for vold
• voldens psykologi og dynamikk
• vold i familieperspektiv
• voldens konsekvenser
• beskyttelsesstrategier overfor voldsutsatte
• steder å henvende seg for voldsutsatte
• volden som traumatiserende faktor
• komplekse psykiske traumer
• psykiske traumers virkemekanismer
• grunnprinsipper i traumebevisst omsorg

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under «kurs og konferanser» for opplysninger om nye grunnkurs.

Fordypningsstoff:
Vold og traumer I (PDF)
Vold og traumer II (PDF)
Vold - definisjoner (video)
Vold i nære relasjoner (video)› Les mer

Grunnkurs om traumeforståelse

- med særlig fokus på vold og seksuelle overgrep

RVTS Sør ønsker med dette grunnkurset å gi deltagerne et godt faglig grunnlag for å bedre forstå, møte og hjelpe mennesker som her vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og krenkelser. Vi vet i dag mye mer om hva vold, overgrep og krenkelser gjør med barn, unge og voksne enn vi visste for bare få år siden.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Det er rettet mot ansatte som jobber med barn, unge og voksne for eksempel innenfor barnevern, familievern/familiesenter, helsestasjoner, barnehager, skoler, DPS/psykisk helse og politi. Kurset vil arrangeres på ulike steder i region sør.

Følg med på websiden vår sor.rvts.no for nærmere annonsering.

Program:

Dag 1:
Grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg


• Hva er traumer/traumatisering?
• Hjernens fungering under stress
    o Forsvarsmekanismer
    o Toleransevinduet
    o Den 3-delte hjerne
    o Dissosiasjon
• En traumebevisst omsorg
    o Utviklingsfremmende og helende omsorg
Dag 2:
Vold og seksuelle overgrep


• Hva vet vi om:
    o Ofre for vold og overgrep?
    o Utøvere av vold og overgrep?
    o Unge overgripere?
• Hvordan hjelpe ofre og overgripere?
• Sikkerhet, samtykke, melde/avvergeplikt
• Omsorg og behandling. Hvordan samtale med barn om vold og seksuelle overgrep?


Kontaktpersoner
› Heine Steinkopf, e-post: heine.steinkopf@bufetat.no, tlf: 481 42 436
› Inger Lise Andersen, e-post: inger.lise.andersen@bufetat.no, tlf: 991 51 421

Fordypningsstoff:
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer (PDF)
Samregulering - Veien til selvregulering. v/ Howard Bath (PDF)
7 sentrale funksjonsområder som påvirker barn som er komplekst traumatisert (PDF)
Traumer - Introduksjon (video)
Traumeguiden (PDF)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer

Kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner

Alle kommuner skal ha en handlingsplan om vold i nære relasjoner. RVTS sør vil bidra med hjelp til de kommunene som enda ikke har fått laget en slik plan. Det vil i høst bli avholdt dagsseminar med hjelp til innhold og utforming av en slik plan. Seminaret vil bli lagt til Kristiansand og Skien for å dekke hele regionen. Mer om program og dato vil komme i løpet av kort tid.

Det jobbes også med å få en web-basert veileder for kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner. Ansvarlig for denne utformingen er NKVTS i samarbeid med RVTSene.Kommer snart...

Vi arbeider med å få dette på plass i løpet av høsten 2012.

Send e-post dersom du trenger mer informasjon.