Velkommen som kursleder

TBO-F er åtte samlinger med påfølgende gruppeveiledning for fosterforeldre. Vi anbefaler å være to kursholdere. Kursleders håndbok inneholder alt du trenger for å gjennomføre de åtte samlingene.

I håndboken står det beskrevet hva du kan si til hvert enkelt punkt i PowerPointen, hvordan du skal gjennomføre alle øvelser, sitatlesing, historielesing etc. Veiledning i etterkant gjøres etter en metodikk som står beskrevet på nettsiden.

Voksen med koffert Det er lagt mye arbeid i TBO-F, det er grundig revidert, og alle punkter, temaer, øvelser og refleksjoner er der av en grunn. Og i en rekkefølge som er nøye gjennomtenkt. Vi ønsker at kursledere følger malen i PowerPoint og kursleders håndbok. Vi ønsker samtidig at dere gjerne finner egne ord og bruker gode eksempler inn i samlingene, det vil gjøre stoffet mer levende og det vil kunne føre til at fosterforeldrene får økt utbytte av samlingene.

TBO-F – et kurs, veiledning, men også et sted å være sammen.

Å være kursleder
Som kursleder vil du ha en viktig rolle i å skape en god arena for læring og erfaringsutveksling. Som kursleder ønsker du å formidle et budskap, samtidig som du vil møte deltakere som har med seg egen kunnskap og erfaringer. Hvordan de føler seg møtt og ivaretatt vil være av stor betydning for hva de sitter igjen med i etterkant av kurset.

Det å være noen andre enn seg selv er sjeldent vellykket, og det gjelder også som kursleder. Bruk egenskapene dine og spill på egne styrker.

Å være seg selv og å bruke seg selv i formidling:
Kursledere er forskjellige på samme måte som barn, fosterforeldre og barnevernsansatte er det. Selv om forskjellighet gir utfordringer, vil det å være forskjellige som mennesker og i vår måte å forstå verden på, også være en viktig ressurs. Hvor mye vi formidler fra eget liv og egne erfaringer vil være ulikt fra kursleder til kursleder.

«Vi tror på å være personlig i møte med andre, samtidig vil det være nødvendig å reflektere over hvilke grenser vi setter for oss selv, og hva vi ønsker å oppnå med det vi formidler.»
Å være bevisst denne ressursen og våre grenser er med på å gjøre oss til bedre kursledere, ikke minst når vi samarbeider med andre. Kursledere som støtter hverandre og heier på hverandres forskjellighet vil kunne formidle det samme budskapet til gruppedeltakerne.

Voksen og sint barn Kraften i positiv forsterkning:
Positiv psykologi er en retning innen psykologifaget som fokuserer på hva som skjer når mennesker opplever at de fungerer på sitt beste. Man har funnet at dette fungerer bedre enn å ha et fokus på de gangene vi mislyktes og på våre svakheter. (Martin Seligman)
Å trekke fram gode eksempler på å lyktes, og hva som kan være årsaken til suksessen, er sentralt i positiv psykologi.

Positiv forsterkning i gruppeledelse
Som kursleder kan vi bruke denne kunnskapen i møte med deltakerne. Vi kan tidlig i programmet etablere en kultur der vi anerkjenner innspill og utsagn fra hverandre og fra deltakerne. Dette gjør vi ved å vise respekt, lytte til ulike innspill, og eventuelt kunne omformulere ulike bidrag på en positiv måte. Et utsagn du er uenig i kan for eksempel omformuleres til: «Det du sier belyser en viktig problemstilling, er det andre som har synspunkter her?»

Å etterlyse historier fra deltakerne der de har lykkes gir gode eksempler til etterfølgelse, og er anerkjennelse til den som legger fram eksemplet. Noen ganger kan vår rolle være å få fram og anerkjenne de positive elementene også i eksempler eller situasjoner der deltakerne har vanskelig for å se disse selv.

Positiv forsterkning i gruppeledelse handler ikke om å unngå uenigheter, men om å jobbe seg gjennom dem. Målet vil være en gruppe der alle opplever seg sett og mange deltar aktivt. En gruppe der deltakerne føler seg trygge og ivaretatt av hverandre og av kurslederne.

Igjen: Bruk deg selv og bruk hverandre.

Lykke til!
RVTS Sør NCTSN