Traumeforståelse

Under her har vi delt opp traumeforståelsen i 7 delemner. Se videoene og les utdypende fagstoff.

1. Hjernen formes av brukenHjernen er bruksavhengig. Den er avhengige av gjentatte, spesifikke stimuleringer for å utvikle seg godt. Motsatt kan hjernen traumatiseres av overveldende, negative erfaringer. Hva forstår vi egentlig med begrepet ”traume”? Og hvordan påvirker vedvarende traumatisk stress en hjerne i utvikling? Hvilken forskjell er det om en en krise møter en godt integrert hjerne og en utviklingstraumatisert hjerne? Her kan du lære mer om hjernen i et utviklingsperspektiv, og hvordan ulike typer traumatisering setter spor.

2. Den tredelte hjernenTENKE, FØLE, SANSE

For å forstå mennesker som utsettes for traumer, er det viktig å kjenne til hvordan hjernen er bygd opp. Hjernen består av 3 deler, sansehjernen (hjernestammen), følelseshjernen (limbiske system) og tenkehjernen (prefrontal cortex). De ulike delene reagerer på sin bestemte måte på de påkjenninger de utsettes for. I en velfungerende hjerne vil samarbeidet mellom de ulike delene være godt. Ved traumatisering blir denne balansen forstyrret. Her kan du lære mer om de ulike funksjonene til den tredelte hjernen.

4. ToleransevinduetDet autonome nervesystemet spiller en viktig rolle i menneskers reaksjoner ved fare. Blir faren overhengende, utløses automatisk forsvarsresponser i kroppen, som sikrer overlevelse. Men hva når reaksjonene fortsetter, lenge etter det vonde skjedde? Når aktiveringsnivå veksler mellom å være for høyt og for lavt, og komfortsonen er utenfor rekkevidde? Modellen «Toleransevinduet» (Siegel, 1999) hjelper oss å identifisere ulike tilstander av aktivering. Målet er å hjelpe den traumatiserte innenfor toleransevinduet igjen, til et nivå av følelses- og stressaktivering som en kan tåle. Da blir det også mulig å bearbeide erfaringene.

5. Triggere og traumeminnerMennesker utsatt for traumer har både vanlige minner og traumeminner. De vanlige minnene har en kontroll over og kan hente fram når vi ønsker. Traumeminner er ikke bevisste, og kommer opp når den traumatiserte trigges av noe som minner om det vonde de har vært utsatt for. Det kan være lukt, smak, lyd, noe visuelt, ord, tonefall osv. Her får du lære mer om ulike typer hukommelse, og triggere.

6. Hva trenger den traumatiserte hjernen?En traumatisert hjerne er alltid i beredskap. Den kommer i biokjemisk ubalanse når faresystemet blir stående på strekk over lang tid. Lave nivåer av velværehormonet oxytocin, gjør det vanskelig å kunne slappe av og kjenne gode følelser. Det kreves systematisk innsats og mange repetisjoner av gode opplevelser for at hjernen skal få mulighet til å reparere seg. Viktige byggesteiner i dette arbeidet er gode sansestimuleringer, bevegelse, rytme og pust. Og ikke minst: Gode erfaringer i relasjon.

7. Hjerne-til-hjerne-kommunikasjonI alle møter mellom mennesker foregår det langt mer enn det som blir sagt med ord. Det skjer en kommunikasjon «under bordet», prosesser som kan knyttes til høyre hjernehalvdel. Her kan du lære mer om hvordan du kan bruke denne kunnskapen i møte med klienter, og når en skal arbeide med å styrke samspill mellom foreldre og barn.

TBO i praksis


Tredelte hjernen


Klikk på begrepene i tegningen for mer informasjon.


Når det gjelder traumebehandling er det bred konsensus om å legge opp til en faseorientert tilnærming i møte med den traumatiserte. De grove trekkene i fasene er skissert her:

Fase 1: Stabilisering og symptomreduksjon

Alliansebygging, normalisering av reaksjoner, fjerning av stressfaktorer, øke kontroll/trygghet. Ferdighetstrening, affektregulering, begynne å knytte seg til.

Fase 2: Traumebearbeiding

Integrere avspaltede affekter, kognitive og somatiske komponenter.

Fase 3: Personlighetsintegrering og rehabilitering

Mestring av livet, stoppe unngåelse på forskjellige områder.

(Herman, 1992, van der Hart, 2006).

Grunnen til at det er viktig å arbeide tilstrekkelig med stabilisering før en går videre til bearbeiding, er for å sikre seg at klienten ikke blir overveldet av traumemateriale. Jo mer alvorlig og kompleks traumatisering, jo lengre tid må en påregne å bruke på denne fasen. Noen ganger kommer en ikke lenger enn til fase 1. I praksis vil en ofte når en har fått kommet tilstrekkelig langt i stabiliseringsarbeidet bevege seg i «spiral» - mellom disse fasene – litt fase 2 bearbeiding, så tilbake til stabilisering, gå til noe fase 3 arbeid, og så tilbake til fase 2 arbeid igjen, osv.

Integrasjon - Daniel Siegel (PDF)