BARNEVERN

Hovedsiden
Et traumebevisst barnevern evner å finne de krenkede barna, møte dem med en forståelse av at uforståelig atferd ofte er uttrykk for smerte. Et traumebevisst barnevern sikrer disse barna et godt og tilpasset omsorgstilbud.

Traumatiserte barn trenger i særlig grad

  • En grunnleggende opplevelse av trygghet og beskyttelse mot nye krenkelser.

  • Hjelp til å unngå og redusere overveldende følelsesmessige inntrykk

  • Hjelp til å regulere egne følelser når disse tar overhånd, både når følelsene rettes utover (som f.eks. aggresjon og flukt) og når de rettes innover. (som f.eks. apati og innesluttethet)

  • Hjelp til å skape sammenheng i og forståelse av det de har opplevd

  • At deres (barnas) atferder, væremåter og symptomer forstås i lyset av hva de har opplevd

  • At de voksne evner å kontrollere egne (destruktive) følelser og atferder for på den måten å bli i stand til å se og finne barnet og dets behov uavhengig av hvilken atferd barnet formidler sine behov igjennom.

Våre mål er at alle ledere, barnevernansatte, fosterforeldre, institusjonsansatte, administratorer og planleggere innen barnevern har kunnskap om psykiske traumer og om traumebevisst omsorg.Kompetansehevingsprogrammer

Velkommen til et program som handler om etisk refleksjon, kunnskap og praksisutprøving.

› Les mer


› Les mer


› Les mer


› Les mer


› Les mer


› Les mer


› Les mer


› Les mer


Kommer snart...

Kurs, prosjekter og god praksis

› Les mer

Grunnkurs i familievold og traumer

Omfanget av vold i nære relasjoner er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

RVTS Sør arrangerer regelmessig grunnkurs om «familievold og traumer». Grunnkursene arrangeres som dagskurs og lokaliseres til ulike steder i regionen.

Grunnkursene har følgende læringsmål:
• ulike former for vold
• voldens psykologi og dynamikk
• vold i familieperspektiv
• voldens konsekvenser
• beskyttelsesstrategier overfor voldsutsatte
• steder å henvende seg for voldsutsatte
• volden som traumatiserende faktor
• komplekse psykiske traumer
• psykiske traumers virkemekanismer
• grunnprinsipper i traumebevisst omsorg

Ta kontakt på rvts.sor@bufetat.no eller se sor.rvts.no under «kurs og konferanser» for opplysninger om nye grunnkurs.

Fordypningsstoff:
Vold og traumer I (PDF)
Vold og traumer II (PDF)
Vold - definisjoner (video)
Vold i nære relasjoner (video)
Dissosiasjon: Heine Steinkopf (video)
Traumer - Introduksjon (video)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer

Grunnkurs om traumeforståelse

- med særlig fokus på vold og seksuelle overgrep

RVTS Sør ønsker med dette grunnkurset å gi deltagerne et godt faglig grunnlag for å bedre forstå, møte og hjelpe mennesker som her vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og krenkelser. Vi vet i dag mye mer om hva vold, overgrep og krenkelser gjør med barn, unge og voksne enn vi visste for bare få år siden.

Kurset går over 2 sammenhengende dager. Det er rettet mot ansatte som jobber med barn, unge og voksne for eksempel innenfor barnevern, familievern/familiesenter, helsestasjoner, barnehager, skoler, DPS/psykisk helse og politi. Kurset vil arrangeres på ulike steder i region sør.

Følg med på websiden vår sor.rvts.no for nærmere annonsering.

Program:

Dag 1:
Grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg


• Hva er traumer/traumatisering?
• Hjernens fungering under stress
    o Forsvarsmekanismer
    o Toleransevinduet
    o Den 3-delte hjerne
    o Dissosiasjon
• En traumebevisst omsorg
    o Utviklingsfremmende og helende omsorg
Dag 2:
Vold og seksuelle overgrep


• Hva vet vi om:
    o Ofre for vold og overgrep?
    o Utøvere av vold og overgrep?
    o Unge overgripere?
• Hvordan hjelpe ofre og overgripere?
• Sikkerhet, samtykke, melde/avvergeplikt
• Omsorg og behandling. Hvordan samtale med barn om vold og seksuelle overgrep?


Kontaktpersoner
› Heine Steinkopf, e-post: heine.steinkopf@bufetat.no, tlf: 481 42 436
› Inger Lise Andersen, e-post: inger.lise.andersen@bufetat.no, tlf: 991 51 421

Fordypningsstoff:
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer (PDF)
Samregulering - Veien til selvregulering. v/ Howard Bath (PDF)
7 sentrale funksjonsområder som påvirker barn som er komplekst traumatisert (PDF)
Traumer - Introduksjon (video)
Traumeguiden (PDF)
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse: Heine Steinkopf (video)› Les mer

TVERS

TVERS er en modell for terapeutisk hjelp til barn og familier som har opplevd seksuelle overgrep og vold innad i familien. Modellen er tverr-etatlig og tverr-faglig, derav navnet. Fire etater er involvert;

• Barnevernstjenesten
• Psykisk helse for barn og unge (ABUP/BUPA)
• Familiekontor
• Psykisk helse for voksne

Et slikt tverretatlig samarbeid gir mulighet for ivaretakelse av mange problemstillinger; beskyttelse av ofrene, sikkerhet og kontroll, oppfølging over tid, motivasjonsarbeid og deling av ansvar. Modellen gir en ramme for terapeutisk arbeid som ellers er vanskelig å få til i disse sakene.

Når barn har opplevd overgrep eller og/eller vold er det ofte nødvendig med større kontroll rundt de terapeutiske prosessene enn det terapeuter vanligvis er komfortable med. TVERS er både en struktur og en terapeutisk modell, som gjør det enklere å holde fast ved de vanskelige og tabubelagt temaene.

TVERS har sitt utgangspunkt i Kristiansand, hvor det har fungert i snart 20 år. Det er konkrete planer for oppstart av TVERS-team i Arendal og Flekkefjord. Vi håper andre kommuner kan ha nytte av erfaringene som er gjort i Kristiansand, og vurdere å starte opp tilsvarende tilbud. Det er utarbeidet en manual for arbeidet, og RVTS-sør vil kunne bistå i en oppstartsprosess.

TVERS kan bli et tilbud i kommunen din også.

Les manualen og bli inspirert! (PDF)› Les mer

Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare.»

Skal vi forebygge selvmord, viser forskningen at vi må utdanne mange hjelpere som kan identifisere mennesker i selvmordsfare. Disse hjelperne må vite hvordan de bør gripe inn og hva som trengs for å gi mennesker umiddelbar beskyttelse og videre hjelp.

RVTS Sør samarbeider med «VIVAT selvmordsforebygging» om undervisningsprogrammet «Førstehjelp ved selvmordsfare.» Programmet er et todagers kurs som har fokus på å identifisere og gi hjelp til mennesker i akutt selvmordsfare. Programmet er landsdekkende med lokale kursledere.

RVTS Sør arrangerer egne kurs, både som enkeltstående kurs, og som del av større kompetansepakker. Vi har egne kursledere, og samarbeider også med eksterne kursledere.

For mere informasjon om kurstilbudet:

› Se filmen: Førstehjelp ved selvmordsfare.
› Eller besøk hjemmesiden til Vivat selvmordsforebygging.
Her kan du laste ned mer informasjon om kursene.› Les mer

Barnesamtaler (DCM)

DCM er utviklet på bakgrunn av studier av barneintervju foretatt av politi eller barnevern.(Gamst & Langballe, 2004;Langballe, Gamst & Jacobsen, 2010). Den blir benyttet i dommeravhør, asylintervjuer med barn og (avdekkings)samtaler i barnevernet. Formålet med metoden er å gi voksne et redskap til å gjennomføre barnesamtaler på en slik måte at barnet blir anerkjent i samtalen, og får muligheter til å fortelle mest mulig fritt og spontant om sine erfaringer og opplevelser uten at den voksne stopper barnet.

DCM er metodisk strukturert, spesifikk og grundig. Den innebærer både kunnskap om relasjonelle forhold som påvirker kommunikasjonen, og mer tekniske framgangsmåter for hvordan man eksplisitt kan formulere seg.

RVTS Øst har sammen med Helse og Velferds etaten i Oslo satset stort på dette og hatt opplæring av ansatte i barneverntjenesten ved alle bydeler i Oslo.

Anne-Lill Nilsen ved RVTS SØR er utdannet som veileder og kursholder i Den dialogiske barnesamtalen. Hun er ansvarlig for opplæringen i metoden i region Sør.

Kontaktinfo Seniorrådgiver Anne-Lill Nilsen:

Epost: anne-lill.nilsen@bufetat.no
Tlf: 991 51 447Kommer snart...


Kommer snart...


Kommer snart...


Kommer snart...


Kommer snart...

Vi arbeider med å få dette på plass i løpet av høsten 2012.

Send e-post dersom du trenger mer informasjon.