Velkommen til RVTS Sør sin kompetanseweb
TraumeBevisst

Prosjekt

Her er en oversikt over våre prosjektsider.


TBO-S

TBO-S

TBO-F

Kofferten min og meg

TBO-F

Ordliste

TBO-F

TBO-F

Klar ferdig gå

Klar ferdig gå

PåFyll

PåFyll

Program

Her er en oversikt over våre programmer med implementeringsstøtte.


MenneskeMøteAkademiet

MenneskeMøteAkademiet Telemark

BarneBlikk

Skien

AvHoldt – Jegersberg gård

Bø og Sauherad

Trygge voksne

MenneskeBlikk

MenneskeMøteAkademiet Søgne

Kongsgård skolesenter

AvHoldtUng

Et godt midlertidig hjem

Trygge voksne

Medvandrer

Et Godt Hjem

FamilieBlikk

RauseRelasjoner

BarneBlikk (Arendal)

FamilieBlikk

FamilieBlikk

Iveland

BoGodt

VerdiSett

RomForAlle

Trygge voksne

AvHoldt

AvHoldt

ListerLøftet

ListerLøftet

BarneBlikk

Enslige mindreårige flyktninger

Hva er TraumeBevisst?

25% av barn, unge og voksne utsettes eller har i løpet av oppveksten vært utsatt for belastende opplevelser som vold, overgrep, omsorgssvikt, understimulering, neglekt eller katastrofer. Slike opplevelser i barndommen kan påvirke den psykologiske utviklingen. De kan gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre som følge. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som kan ta mange uttrykk og som kan vare langt inn i voksenlivet.

Vi snakker om psykiske traumer hos barn og voksne

Forsking viser at det er disse traumatiserte barn og voksne vi oftest møter igjen senere i psykisk helsevern, rusvern, kriminalomsorg, spesialundervisning og i det sosiale hjelpeapparatet. Når vi vet dette, er det et paradoks at de etater og systemer som samfunnet har gitt spesielt ansvar for å sikre trygghet og livsutfoldelse, ikke synes å ha tilstrekkelig kompetanse om psykiske traumer. Barnevern, skole, helsevesen, rettssystem osv. har i liten grad blitt utfordret på å sikre at tjenestene de yter er tuftet på kunnskap og kompetanse om psykologiske traumer og om traumers virkemekanismer.

Dette vil vi endre på

Vårt mål er at alle traumatiserte barn – i alle aldre – skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Vår drøm er et traumebevisst samfunn. Denne drømmen blir virkelig når voksne som arbeider innen barnevern, helsevesen, skole, rettssystem, ordensmakt, migrasjonsomsorg osv. insisterer på å finne, forstå og hjelpe disse barna. Og - har kunnskap og kompetanse til å gjøre nettopp dette.